Jméno:
Heslo:

GDPR - Informační memorandum ke zpracování osobních údajů

Cílem tohoto dokumentu je shrnutí základních informací o zásadách zpracování osobních údajů, kterými se naše organizace řídí a které přijala za účelem zajištění souladu s nařízením parlamentu a Rady EU 2016/679 (dále jen „GDPR“), které je na území ČR účinné od 25.5.2018 a to zejména a s přihlédnutím k čl. 13 Nařízení.  

V souladu s GDPR zpracovává naše organizace osobní údaje dle těchto zásad: 

1. Zákonnost, korektnost a transparent – Provádíme zpracování jen v případě, kdy k tomu existuje legitimní důvod (např. zákonná povinnost, plnění smlouvy, ochrana našich zájmů, ochrana zájmů třetích osob nebo udělený souhlas subjektu údajů). 

 2. Účelové omezení – Shromažďujeme osobní údaje jen pro konkrétní, výslovně vyjádřené a legitimní účely (viz výše).

  3. Minimalizace údajů – Zpracování osobních údajů provádíme pouze v míře a rozsahu, který je nezbytný ve vztahu k danému účelu.

 4. Přesnost – Zpracováváme pouze aktuální osobní údaje, které odrážejí skutečný stav věci.

5. Omezení uložení – Držíme osobní údaje po dobu ne delší, než je nezbytné a zákonné.

 6. Integrita, důvěrnost – Zavedli jsme dostatečné technické a organizační opatření k ochraně osobních údajů před náhodným nebo protiprávním zničením, ztrátou, změnou nebo neoprávněným poskytnutím nebo zpřístupněním přenášených, uložených nebo jinak zpracovávaných osobních údajů.

 

Kontaktní údaje správce OÚ

 

Název právnické osoby dle Zřizovací listiny 

Základní škola Petřiny – sever,

Na Okraji 43, Praha 6

Adresa sídla právnické osoby

Na Okraji 305/43, 162 00 Praha 6

Telefonické spojení 

235090730

Oficiální e-mail právnické osoby

skola@zspetriny.cz

ID datové schránky 

i7q3esz

Titul, jméno, příjmení ředitele (statut. orgánu) 

Mgr. Jana Kindlová

 

Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů

Název právnické osoby

společnost Equica, a.s.

Adresa sídla právnické osoby

Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9 – Vysočany

Telefonické spojení  pověřence

+420 606 745 561

Oficiální e-mail pověřence

jana.leitkepova@equica.cz

ID datové schránky 

ymkdxhb

Titul, jméno, příjmení pověřence

Jana Leitkepová

 Většinu osobních údajů zpracováváme za účelem splnění zákonem předepsaných povinností, zejména podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád v platném znění, zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů. V případě, že provádíme zpracování, jehož účelem není splnění zákonem předepsaných povinností, plnění smlouvy nebo oprávněného zájmu, jedná se o zpracování osobních údajů, ke kterému potřebujeme výslovný, svobodný, konkrétní a informovaný souhlas subjektů údajů (zaměstnanců, žáků, resp. jejich zákonných zástupců). Jedná se zejména o zpracování osobních údajů o podobě žáků (fotografie a videa) či zpracování základních identifikačních údajů žáků pro účely hlášení na soutěže, mimoškolní aktivity, výlety, exkurze nebo sportovní akce, zveřejnění výsledků na soutěžích atd. Poskytnutí takového souhlasu je zcela dobrovolné a souhlas lze kdykoli odvolat.

 

Zájemcům o přijetí ke vzdělávání tímto sdělujeme že požadované údaje o dítěti, jeho zákonném zástupci, bydlišti a další identifikační údaje jsou uloženy výše uvedenými zákony. Pokud má správce rozhodnout o přijetí nebo nepřijetí uchazeče k základnímu vzdělávání, musí mu zákonný zástupce sdělit identifikační údaje uchazeče a své osobní údaje tak, jak to vyžaduje zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů. V opačném případě správce nemůže o žádosti rozhodnout, případně rozhodnutí doručit

Zájemcům o zaměstnání tímto sdělujeme, že pokud zašlou písemnou žádost o přijetí do pracovního poměru, musí být tento odeslán výhradně na výše uvedený e-mail nebo adresu správce a jeho odesláním byl vyjádřen souhlas se zpracováním zájemcem uvedených údajů a jejich uchováním po dobu max. 6 měsíců pro případný pozdější kontakt. 

Organizace přijala nezbytná opatření k zajištění bezpečnosti zpracovávaných osobních údajů jak v jejich fyzické, tak elektronické podobě. Mezi tato opatření patří zejména stanovení interních pravidel pro práci s danými informačními systémy, zajištění, aby tyto osoby měly přístup pouze k osobním údajům odpovídajícím oprávnění těchto osob, pořizování elektronických záznamů, které umožní určit a ověřit, kdy, kým a z jakého důvodu byly osobní údaje zaznamenány nebo jinak zpracovány a zamezení neoprávněnému přístupu k datovým nosičům, zejména prostřednictvím nastavení hesel, přístupových práv, šifrování, vypracování dokumentace k přijatým technicko-organizačním opatřením, zvýšení bezpečnosti instalací zámků, nákupem zamykacích skříní apod. V důsledku oprávněného zájmu ochrany majetku a osob, může být využíván kamerový nebo jemu na roveň postavený systém, v případě jeho instalace budete informováni o konkrétních podmínkách pověřenou osobou.     

Všichni zaměstnanci a osoby, které mají v rámci činnosti naší školy přístup k osobním údajům, jsou řádně proškoleni a jsou seznámeni s pravidly bezpečnosti a důvěrnosti při nakládání s osobními údaji. Zejména je ze strany organizace kladena vysoká priorita zabezpečí údajů o nezletilých osobách. 

Osobní údaje předáváme třetím osobám pouze v zákonem předepsaných případech (povinná hlášení orgánům státní správy, samosprávy, pojišťovny, orgány finanční správy apod.) nebo v nezbytném rozsahu vybraným dodavatelům, kteří pro nás zajišťují některé služby, jako například vedení účetnictví nebo správu informačních technologií (IT, matriky, systémy pro stravování apod.). Se všemi takovými osobami máme jasně nastavené smluvní vztahy a všichni dodavatelé splňují nezbytná pravidla pro zpracování osobních údajů v rozsahu a parametrech vyžadovaných nařízením GDPR v rámci povinností zpracovatele dle požadavku čl. 28 Nařízení.  

Doba zpracování a uchovávání osobních údajů je stanovena zpravidla legislativními požadavky nebo v případě souhlasů je po dobu docházky do školy s přesahem 10 let (fotky..) nebo do jeho odvolání.  

Předávání osobních údajů do zahraničí provádíme zcela výjimečně a o takovém předání jsou všechny dotčené subjekty údajů vždy informovány. Zpravidla se jedná o plánované výjezdy žáků na stáže, zájezdy apod. 

Škola má zavedený systém hlášení případných bezpečnostních incidentů. V případě úniku jakýchkoli dat postupujeme v souladu s GDPR za účelem minimalizace možných škod a ve spolupráci s naším pověřencem pro ochranu osobních údajů provádíme příslušná hlášení Úřadu pro ochranu osobních údajů. 

Právo na přístup k Vašim osobním údajům nebo osobním údajům Vašich dětí.  a) Máte právo požádat správce, aby Vám sdělil, zda zpracovává Vaše osobní údaje, nebo osobní údaje Vašeho dítěte. b) Máte právo požádat správce o přístup ke zpracovávaným osobním údajům a o informace o zpracování těchto údajů. c) Máte právo požádat správce o poskytnutí kopie zpracovávaných osobních údajů. Pokud požádáte o přístup ke zpracovávaným osobním údajům, správce Vám umožní, abyste jednorázově nahlédli do dokumentace, ve které se zpracovávají osobní Vaše osobní údaje a osobní údaje Vašeho dítěte.  Pokud o to požádáte, správce Vás bude informovat o

 - účelech zpracování, 

- kategoriích zpracovávaných osobních údajů, 

- kategoriích příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny,

- době, po kterou budou osobní údaje u správce uloženy,

- o právu požádat o opravu, výmaz, omezení zpracování osobních údajů, právu vznést námitku proti zpracování,

- právu podat stížnost u dozorového úřadu.

Jak správce poskytne informace? V jaké formě?

 Správce poskytne informace - písemně, - ve vhodných případech v elektronické formě po prokázání identity, - ústně, pokud o to požádáte a bude prokázána Vaše totožnost, přičemž žádné údaje a informace nelze podat telefonicky  Pokud je to možné a nebudou nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob, poskytne správce kopie zpracovávaných osobních údajů. Za jakých podmínek je kopie poskytována? - Bezplatně se poskytuje první kopie nebo kopie poskytnutá po delším časovém úseku, po změně osobních údajů, po změně ve zpracování osobních údajů. - V ostatních případech se kopie poskytuje za poplatek. Správce odpoví na Vaši žádost písemně do 1 měsíce s možností prodloužení o další 2 měsíce. Právo na opravu chyby, ke které může dojít při zpracování Vašich osobních údajů nebo osobních údajů Vašeho dítěte. Máte  právo požádat o opravu nepřesných údajů nebo o doplnění neúplných osobních údajů. Správce odpoví na Vaši žádost do 1  měsíce (s možností prodloužení o další 2 měsíce) od přijetí Vaší žádosti. Správce Vám odpoví písemně. Správce Vám sdělí, zda  a jak Vaše osobní údaje opravil nebo doplnil. Právo na výmaz některých osobních údajů (právo „být zapomenut“). Obecně platí, že máte právo požádat správce o to, aby  zlikvidoval některé Vaše osobní údaje a dále je neuchovával; jedná se o tzv. právo být zapomenut. V případě, kdy správce  vykonává veřejnou moc (rozhoduje ve správním řízení) a plní své právní povinnosti, správce nevymaže osobní údaje, i když o  to požádáte. Pokud však žádost o výmaz podáte, správce odpoví na Vaši žádost do 1 měsíce (s možností prodloužení o další 2  měsíce) od přijetí Vaší žádosti, a to písemně. Sdělí Vám, proč nevyhověl Vaší žádosti o výmaz nebo jaké údaje v jakém rozsahu  vymazal. Právo na omezení zpracování Vašich osobních údajů nebo osobních údajů Vašeho dítěte. Pokud požádáte o omezení  zpracování osobních údajů a uvedete důvod Vaší žádosti, správce tyto osobní údaje označí. Označené osobní údaje správce  ukládá, avšak jinak nesmí dále zpracovávat (až na některé výjimky). Ve kterých případech máte právo, aby správce omezil  zpracování Vašich osobních údajů nebo osobních údajů Vašeho dítěte? a) Pokud podle Vašeho tvrzení Vaše osobní údaje nebo osobní údaje Vašeho dítěte nejsou přesné. b) Pokud je zpracování Vašich osobních údajů nebo osobních údajů Vašeho dítěte protiprávní. Vy však místo výmazu osobních údajů žádáte o omezení zpracování osobních údajů. c) Pokud již správce osobní údaje nepotřebuje zpracovávat. Vy však požadujete, aby osobní údaje byly omezeny, protože je to nutné pro určení, výkon a obhajobu Vašich právních nároků. d) Pokud správce zpracovává Vaše osobní údaje na základě oprávněného zájmu, na základě plnění úkolu ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci. Vy vznesete námitku proti zpracování osobních údajů. Správce odpoví na Vaši žádost do 1 měsíce (s možností prodloužení o další 2 měsíce) od přijetí Vaší žádosti. Správce Vám odpoví písemně. Správce Vám sdělí, zda a jak Vaše osobní údaje omezil.

Právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů nebo osobních údajů Vašeho dítěte. V souvislosti se správním  řízením máte právo vznést námitku, protože správce vykonává veřejnou moc (rozhoduje ve správním řízení).  Jaká jsou Vaše práva v souvislosti s tím, že se pořizuje záznam kamerového systému? Pokud v souvislosti s přijímáním Vašeho dítěte vstupujete do budovy správce, u vstupu do budovy nebo v budově se pořizuje záznam kamerového systému. Máte právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů v podobě záznamu kamerového systému. Jedná se např. o případ, kdy podle Vašeho názoru Vaše právo na ochranu soukromí převažuje nad oprávněným zájmem správce na ochranu majetku. Jaké je Vaše právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů? Pokud v rámci řízení o přijetí Vašeho dítěte k základnímu vzdělávání udělujete souhlas se zpracováním některých osobních údajů (email, telefonní číslo), pak máte právo kdykoli souhlas odvolat. Tím však není dotčena zákonnost zpracování osobních údajů založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním. To znamená, že zpracování osobních údajů do odvolání souhlasu je legální. Stejná pravidla platí pro odvolání souhlasů zejména pro fotografování, zveřejnění fotografií, prací žáků apod.   Vaše právo podat stížnost u dozorového úřadu. Máte právo podat stížnost naší organizaci, kterou budeme řešit v součinnosti s naším pověřencem pro ochranu osobních údajů nebo u dozorového úřadu, tj. Úřad na ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, tel. +420 234 665 111

 V Praze 6 dne 24. 05. 2018

Zpět na hlavní výpis

NÁSTĚNKA

KOMU ŘÍCT O ŠIKANĚ, ABYCH NEŽALOVAL?

Internetová schránka důvěry.

GDPR - INF. MEMORANDUM

Zásady zpracování osobních údajů, kterými se škola řídí.

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 12.2. OD 9:00 DO 16:00 HODIN

Srdečně zveme všechny zájemce na DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ, který pro vás připravujeme 12.2. 2019 od 9:00 do 16:00 hodin. V nabídce bude možnost nahlédnout do výuky a setkání s vedením školy.

YOUTUBE KANÁL

Videa ze školních akcí a krátké filmy vytvořené v rámci výuky  i zájmových kroužků můžete nově sledovat na školním kanálů na Youtube.

MÁME FACEBOOK

Dění ve škole sledujte i na Facebooku.

UPOZORNĚNÍ PRO NÁVŠTĚVY

V zájmu zvýšení bezpečnosti žáků ve školní budově je nutno návštěvu předem ohlásit (mailem, telefonicky).
Návštěvy, prosím, hlaste tomu, s kým se potřebujete setkat.
Neohlášené návštěvy nebudou vpuštěny do budovy.
Děkujeme za pochopení.

ELEKTRONICKÁ ŽÁKOVSKÁ KNÍŽKA

Vážení rodiče, nabízíme Vám manuál pro snadnou orientaci v novém prostředí elektronické žákovské knížky, kterou zavádíme od 4. do 9. tříd.

Created by © 2014 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy