Jméno:
Heslo:

AKTUÁLNĚ ZE ŠKOLY

POŘADÍ ÚSPĚŠNOSTI

VÝSLEDKOVÁ LISTINAVÝSLEDKOVÁ LISTINA

VÝSLEDKY ZKOUŠEK DO VV TŘÍDY PRO ROK 2020/21

Kritéria hodnocení

Každý z šesti úkolů byl hodnocen samostatně. Každý úkol byl obodován v rozsahu 1-5. Body odpovídají školním známkám, takže 1 bod znamená nejlepší hodnocení, 5 bodů znamená nejhorší hodnocení.

Body za jednotlivé úkoly byly sečteny a určily výsledné hodnocení žáka. Výsledné hodnocení 6 bodů představuje nejlepší možný dosažený výsledek. Výsledné hodnocení 30 bodů představuje nejhorší možný dosažený výsledek.
Do výtvarné třídy pro školní rok 2020/21 přijímáme 26 žáků.

Níže uvedené pořadí určitě není finální, protože žáci, kteří  byli u VV zkoušek současně zkoušeli víceletá gymnázia nebo jiné možnosti na základních školách se zaměřením na MA, TV... . Rozhodně se bude pořadí posouvat. Na uvolněná místa budou nastupovat další děti podle bodového umístění. O posunu budeme informovat na webových stránkách a telefonicky zákonné zástupce.

Výsledky jsou v tištěné podobě k dispozici rovněž v ředitelně ZŠ Petřiny - sever.

Nahlédnutí do spisu žáka bude zájemcům umožněno v ředitelně ZŠ Petřiny - sever ve dnech. Prosíme o sjednání schůzky emailem j.kindlova@zspetriny.cz

- 17. 6. v době 14-16 hod

- 18. 6. v době 14-16 hod

Jednotlivé úkoly byly hodnoceny následovně:

Úkol

Kritéria hodnocení

1. Kresba podle skutečnosti

- tvar

- prostor         

- struktura

2. Malba temperovými barvami

- obsahová shoda se zadaným textem

- důraz na dodržení zadaného úkolu

- práce s barvou

- cit pro kompozici obrazu

- invence zobrazení (kreativita)

3. Prostorová kompozice z papíru 1

4. Prostorová kompozice z papíru 2

Kritéria jsou stejná pro oba úkoly:

- prostorová představivost

- zpracování materiálu

- kreativita

5. Kompoziční cvičení 1 - kresba

6. Kompoziční cvičení 2 - kresba

 

Kritéria jsou stejná pro oba úkoly:

- vyspělost kresby

- invenčnost

- práce s formátem

- zpracování tématu

- originalita

 

 

ROZDĚLENÍ DĚTÍ DO 1. TŘÍD  PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

Vážení rodiče, děti přijaté do prvních tříd pro školní rok jsme se snažili rozdělit,
tak aby byly zachovány poměry sil chlapci /dívky, aby byly také rovnoměrně
rozloženy potřeby žáků a současně jsme se snažili zohlednit 
skupiny dětí
přicházejících ze školek, pokud tato informace byla Vámi zadaná
do přihlašovacího systému. Přeji Vám a hlavně Vašim dětem, aby start
do nového prostředí školy byl co nejplynulejší, aby se dětem ve škole
dařilo a byly u nás spokojené a šťastné.

Prosím, berte tuto podobu zařazení žáků jako finální a neměnnou.
 
Děkujeme za pochopení.

Srdečně zdraví a hezké dny Vám přeje Jana Kindlová ŘŠ.

           

1.A – KRISTÝNA KUBELKOVÁ (třídní učitelka)1.B – BLANKA HONEGROVÁ (třídní učitelka)

B87R21

P58Q22

G12B96

T78Y56

E22M98

J76W73

G33K37

Y92K80

U52R10

U92E77

B40J64

O11O12

K16L96

R18W30

Q94G32

W86C19

S65X73

E86U46

D88V63

Z90H41

Z15Z35

P18A38

J98W66

J11O13

D74Z16

Y15U15

C38T33

R78M43

A80X24

P25E95

N58U42

E83X63

D83F32

D51O50

E32G49

F20C65

G82P13

G12T69

D48U11

S32L98

R55F28

F15U36

G28S78

T71L94

S90P22

A60J62

T17L20

B69P12

C37L37

R78A49

X76F45

W64I20

S45O90

K64V24

L88I43

X52O35

N76E23

A86T16

J88O97

T28E92

W58T79

Z85X83

T99P68

S68N83

B87R21

P58Q22

 

UPOZORNĚNÍ VEDENÍ ŠKOLY K ODHLÁŠKÁM STRAVOVÁNÍ V POSLEDNÍCH DNECH ŠKOLNÍHO ROKU ( 22.6. - 30.6.2020)

Vážení rodiče našich žáků, rádi bychom Vás upozornili na opatření, které vyplynulo z mimořádného režimu školy a školní jídelny. Vzhledem z omezenému počtu vydávaných obědů v posledních dnech školního roku od 22.6 do 30.6 Vás žádáme, abyste zvážili předem odhlášky obědů.  V těchto dnech  již nebude možno hromadně odhlašovat obědy. Je to z důvodů nynějšího malého množství odběru obědů a případných velkých přebytků jídla při dodatečných odhláškách. Děkujeme za pochopení.

VZDĚLÁVACÍ AKTIVITY ŽÁKŮ 2. STUPNĚ OD 8.6. 2020

Vážení rodiče,
ráda bych Vám v tomto informačním dopise v první řadě poděkovala za dosavadní spolupráci, pomoc, obětavost a společné úsilí poskytnout dětem podporu při domácím vzdělávání. Vaší pomoci si velmi vážíme.  Nyní se začínají rozvolňovat také přísné podmínky pro žáky 2. stupně a to po období přípravy žáků 9. tříd na zkoušky a v návaznosti na omezenou výuku pro žáky 1. stupně, která probíhá od 25.5. v provizorních podmínkách  za dodržení všech bezpečnostních hyg. opatření a zachování počtu 15 dětí ve skupině. Vzhledem k již přijatým opatřením a vnitřní organizaci školy budeme postupovat následovně. 

VZDĚLÁVACÍ AKTIVITY ŽÁKŮ 2. STUPNĚ OD 8. 6. 2020
Žákům 2. stupně bude umožněna přítomnost v základní škole zejména z těchto důvodů:
Individuální nebo skupinové (opět do 15 žáků) konzultace nebo setkání s vyučujícími navazující na vzdělávání na dálku  - objasnění nebo upevnění učiva, zadání samostatného učení mimo školu  a v souvislosti s hodnocení vzdělávání za školní rok 2019/2020.
Nabídka a realizace aktivit je závislá na konkrétních personálních, materiálních a prostorových podmínkách každé školy. Pokud nebude v personálních a prostorových možnostech školy toto zajistit, není povinností školy tyto aktivity realizovat (metodika MŠMT).
S ohledem na občasný a krátkodobější charakter výše uvedených aktivit nemusí být skupiny žáků 2. stupně neměnné, se skupinou žáků mohou také pracovat různí pedagogičtí pracovníci podle konkrétních potřeb. Při prvním vstupu do školy je nutné předložit čestné prohlášení (uvedené v příloze).
Stále pokračuje distanční výuka.

TŘÍDNICKÉ HODINY – SOCIALIZAČNÍ AKTIVITY
Třídní učitelé budou pro Vaše děti organizovat třídnické hodiny. Stále platí pravidlo 15 dětí ve skupině.  Třídnické hodiny budou dětem nabízeny v odpoledních hodinách. Pokud bude příznivé počasí, budeme maximálně využívat pobyt v přírodě. Konkrétní časy a termíny Vám třídní učitelé sdělí.

KONZULTACE
Učitelé jednotlivých předmětů nabídnou dětem přes komunikační kanály, které jsou již nyní ověřené a funkční, čas pro konzultaci. Každý učitel si vždy bude svoji konzultační skupinku vyzvedávat na určeném místě, bude nutné podle stávajících opatření změřit dětem před vstupem do budovy teplotu a děti také předají učiteli čestné prohlášení o bezinfekčnosti.
Mimo možnost konzultací stále pokračuje distanční výuka se zadáváním a plněním úkolů dle učebních plánů.

INDIVIDUÁLNÍ  DOHODY S TŘÍDNÍMI UČITELI (TU)
Vyzvednutí školních potřeb nebo jiných osobních věcí žáků, které z důvodu zákazu osobní přítomnosti žáků zůstaly ve škole, si domluví děti s TU.

ODEVZDÁNÍ A PŘEVZETÍ UČEBNIC, UČEBNÍCH POMŮCEK A ŠKOLNÍCH POTŘEB.
Odevzdání učebnic bude probíhat podle harmonogramu 25. a 26. 6.2020. Třídní učitelé opět budou děti informovat o přesné organizaci osobně na třídnických hodinách nebo opět přes funkční informační osvědčené kanály. Žáci učebnice odevzdají a nové učebnice budou rozdány až v prvních dnech nového školního roku.

VYSVĚDČENÍ
Předání vysvědčení za 2. pololetí školního roku 2019/2020 proběhne 30. 6. 2020  v plenéru pro celou třídu nebo po skupinách 15. žáků v uzavřeném prostoru tříd.

OBĚDY
Z kapacitních důvodů (plná obsazenost jídelny žáky 1. stupně - časový harmonogram pro dodržení všech bezpečnostních opatření) nebudou žákům 2. stupně poskytovány obědy.

ORGANIZACE A BEZPEČNOSTNÍ PODMÍNKY PRO  ZAJIŠTĚNÍ AKTIVIT ŽÁKŮ 2. STUPNĚ OD 8.6. 2020
NÍŽE UVEDENÉ PODMÍNKY VYCHÁZÍ ZE STÁVAJÍCÍCH OPATŘENÍ, KTERÉ MOHOU BÝT BĚHEM
OBDOBÍ  KONCE ŠKOLNÍHO ROKU PROMĚNNÉ.

Příchod ke škole a pohyb před školou
Pro všechny osoby nacházející se před školou s menším odstupem nežli 1,5 m platí povinnost zakrytí úst a nosu.
Žáky před školou vyzvedává pověřený pedagogický pracovník, který žáky organizuje do skupiny a vyzvedává je. Skupinám žáků budou předem určena místa k setkání před vstupem do školy, kde si je pedagog převezme. Při prvním setkání musí mít žáci s sebou čestné prohlášení rodičů, které je přílohou tohoto dopisu.
Vstup do budovy školy nebo školského zařízení
Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám.
Pedagogové odvedou žáky do tříd po skupinách, aby nedocházelo ke kontaktu mezi skupinami.
Škola je oprávněna vymezit prostory, ve kterých se žáci mohou pohybovat.
Všichni žáci i zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách roušky.
Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka ze skupiny či konzultace.
Žáci nebudou využívat vzhledem k dodržení stanovených krizových opatření šatny, aby nedocházelo ke kontaktu skupin a blízkému kontaktu žáků jedné skupiny mezi sebou.
V budově školy
Přesuny skupin žáků, pohyb na chodbách, návštěva toalet či společných prostor bude organizována tak, aby byly minimalizovány kontakty jak mezi skupinami, tak jednotlivci včetně zaměstnanců školy.
Toalety budou vybaveny  mýdlem v dávkovači, nádobou na dezinfekci a jejím dávkovačem a jednorázovými papírovými ručníky pro bezpečné osušení rukou.
Úklid a dezinfekce toalet  bude probíhat opakovaně v průběhu dne.
 
Podmínky ve třídách budou zajištěny
Každá třída bude vybavena zásobníky mýdel, desinfekce a papírovými ručníky, velkou pozornost budeme věnovat hygieně, větrání.
Častým větráním (minimálně po dobu 5 min).
Dezinfekcí povrchů, předmětů - kliky dveří, spínače světla, povrchy lavic, místa k sezení ve společných prostorách budou ošetřena opakovaně v průběhu dne. 
Neprodleně po přezutí, popřípadě po příchodu do třídy, musí každý použít dezinfekci na ruce. Doporučuje se i předchozí umytí rukou (důkladně 20 až 30 sekund vodou a tekutým mýdlem).
Maximální počet žáků ve skupině žáků je 15.
Zásada jeden žák v lavici ve třídě. Třídy budou upraveny tak, aby děti měly od sebe při práci v lavicích odstup.
Nošení roušek za stávajících podmínek
Při aktivitách v místnosti nebudou muset mít děti roušky, pokud to tak rozhodne jejich vyučující (jedná se o doporučení vedení školy), roušky budou děti vždy užívat při pohybu ve společných prostorách (chodby, toalety, exteriéry)

DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ
 
Osoby s rizikovými faktory
Ministerstvo zdravotnictví stanovilo následující rizikové faktory:
1. Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami.
2. Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou.
3. Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou např. hypertenze.
4. Porucha imunitního systému, např.
 a) při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.),
b) při protinádorové léčbě,
c) po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně,
5. Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2).
6. Farmakologicky léčený diabetes mellitus.
7. Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin (dialýza).
8. Onemocnění jater (primární nebo sekundární).
Co dělat v případě, že žák patří do rizikové skupiny
Do rizikové skupiny patří žák, který osobně naplňuje alespoň jeden bod (2-8) uvedený výše nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné domácnosti.
Doporučuje se, aby zákonní zástupci zvážili tyto rizikové faktory, pokud žák patří do rizikové skupiny, a rozhodli o účasti žáka na vzdělávacích aktivitách s tímto vědomím.
Při prvním vstupu do školy předkládá zákonný zástupce  tato prohlášení (příloha zprávy)
• písemné seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem  zdravotnictví ČR,
• písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění   (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.).
Pokud zákonný zástupce tyto dokumenty nepodepíše, nebude žákovi osobní účast ve škole umožněna.
 Vážení rodiče, ráda bych Vám v závěru mého dopisu poděkovala za podporu, porozumění a pomoc
v této nelehké době. Nikdo z nás si nedovedl představit, jak bude probíhat 2. pololetí školního roku 2019/2020. Byli jsme zaskočeni po profesní i lidské stránce. Ocitli jsme se ve velmi vypjaté době, kdy na nás doléhaly obavy o naše blízké, o práci o budoucnost.  Mnohému jsme se paradoxně také my dospělí i děti přiučili. Možná jsme našli zapomenuté hodnoty. V mnohém máme ještě rezervy. Ze dne na den se vše měnilo a my společně s Vámi hledali novou cestu, jak zajistit výuku na dálku. Výuka na dálku se v průběhu týdnů vyvíjela a za pochodu jsme společně s Vámi nacházeli nové možnosti, jak dětem látku předat.  Při vyhodnocení jistě najdeme možnosti, co mohlo být jinak a lépe. Z čeho se můžeme poučit a jak do budoucna být alespoň trochu připraveni. Rozhodně bych však chtěla zmínit skutečnost, že jsme se snažili a snažíme dovést děti do konce školního roku s naplněním výstupů rámcově vzdělávacího programu. Držme si palce, aby se situace stále posouvala dopředu a mohli jsme všichni vydechnout bez omezení a bez roušek.
Přeji Vám rodičům i dětem  s přicházejícím létem vše dobré, pevné zdraví a čas na bezstarostný prázdninový zasloužený relaxační odpočinek.
Srdečně zdraví a klidné dny plné zdraví Vám přeje                                             Mgr. Jana Kindlová
                                                                                                                                          ředitelka školy
 

TALENTOVÉ ZKOUŠKY DO VV TŘÍDY - 11. 6. 2020

Vážení rodiče a zájemci o výtvarné zaměření naší školy. Po nejistotách, které nám neumožňovaly stanovit termín výtvarných talentových zkoušek jsme se konečně dočkali uvolnění omezujících opatření. Talentová zkouška je vyhlášena vedením školy na termín 11. 6. 2020 od 9:00 do 13:00 hodin.
Náhradní termín nebude vypsán.
Organizaci zkoušek, podrobnosti k pomůckám i kritéria hodnocení najdete v příloze. Mezi přílohami jsou i PŘIHLÁŠKA KE ZKOUŠKÁM  a PROHLÁŠENÍ O BEZINFEKČNOSTI. Věnujte, prosím, informacím v přílohách Vaši pozornost. Obsahují důležité informace pro uznání prací a umožnění vykonání zkoušky.

Termín odevzdání prací: 1. a 2. 6. 2020 od 8:00 do 16:00 hodin
Termín posledního přijetí přihlášek: do 16:00 hodin dne  2.6. 2020 (včetně)

Po 2. 6. 2020  bude zájemcům na uvedenou emailovou adresu na přihlášce odeslána pozvánka s konkrétními
informacemi pro den zkoušky.

Všem zájemcům držíme palce a těšíme se na setkání 11.6. 2020.

VÝSLEDKY ZÁPISU ŽÁKŮ DO PRVNÍCH TŘÍD 15. 5. 2020

K zápisu přišlo 141 dětí v zastoupení svými zákonnými zástupci.  Z  tohoto počtu bylo 98 spádových dětí, které spadají pod první kritérium zákonného práva na přijetí.
 
 Z této skupiny požádalo 19 dětí o odklad školní docházky.  Na základě této skutečnosti a převisu uchazečů o možné přijetí do 2 prvních tříd po 30 dětech došlo 6. 5. 2020 k losování ze spádových dětí splňujících 1. kritérium.
 
 Z této losované skupiny k dnešnímu dni podalo 11 uchazečů zpětvzetí žádosti.  Dvě rodiny oznámily přestěhování a přijetí na jinou školu mimo Prahu 6.  V jednom případě bylo požádáno o odklad školní docházky.
 
 Kapacita školy 660 žáků je opravdu těsně před naplněním.  Z tohoto důvodu bude možné otevřít pouze dvě první třídy, tak jak škola před zápisem deklarovala.  Obě  první třídy budou naplněny po okraj.  Pravděpodobně bude škola žádat o výjimku z počtu žáků.  Apelujeme proto na rodiče,  jejichž dítě bude přijato na dvě základní školy, aby zvážili svoji volbu ve prospěch svého dítěte.  Přeplněné třídy bohužel nebudou nabízet individuální přístup pedagoga ani umožnění programu Začít  spolu v plném rozsahu.   Zájem o naši školu nás těší a zároveň nás uvádí do velmi obtížných situací, kdy již nemůžeme vyhovět všem zájemcům o školní docházku v ZŠ Petřiny-sever.
 
 Děti, které spadající pod kritéria 2 – 6, nebudou přijaty.
 
2. Děti s trvalým pobytem na území Městské části Praha 6, jejichž starší sourozenec je žákem téže
 
    školy.
 
3. Děti s trvalým pobytem na území Městské části Praha 6.
 
4. Děti, jejichž starší sourozenec s trvalým pobytem v hl. m. Praze je žákem téže školy.
 
5. Děti s trvalým pobytem v hl. m. Praze.
 
6. Ostatní zájemci.
 
 V Praze dne 15.5. 2020                  Mgr. Jana Kindlová  ředitelka školy

SEZNAM PŘIJATÝCH ŽÁKŮ DO PRVNÍCH TŘÍD PRO ROK 2020/2021

výsledky zápisu pod identifikačními číslyvýsledky zápisu pod identifikačními čísly

ODPOVĚĎ NA OTEVŘENÝ DOPIS PANA KUDRA

Reakce vedení ZŠ, školské rady a předsedy SRPŠ na dopis pana Kudra ve věci zápisu dětí ve školském obvodu ZŠ Petřiny sever.

NÁSTĚNKA

KOMU ŘÍCT O ŠIKANĚ, ABYCH NEŽALOVAL?

Internetová schránka důvěry.

GDPR - INF. MEMORANDUM

Zásady zpracování osobních údajů, kterými se škola řídí.

HLEDÁME NOVÉ ZAMĚSTNANCE NA VOLNÉ PRACOVNÍ POZICE

škola nabízí pracovní příležitosti pro pedagogy, asistenty a volnou pozici správce hřiště

YOUTUBE KANÁL

Videa ze školních akcí a krátké filmy vytvořené v rámci výuky  i zájmových kroužků můžete nově sledovat na školním kanálů na Youtube.

MÁME FACEBOOK

Dění ve škole sledujte i na Facebooku.

UPOZORNĚNÍ PRO NÁVŠTĚVY

V zájmu zvýšení bezpečnosti žáků ve školní budově je nutno návštěvu předem ohlásit (mailem, telefonicky).
Návštěvy, prosím, hlaste tomu, s kým se potřebujete setkat.
Neohlášené návštěvy nebudou vpuštěny do budovy.
Děkujeme za pochopení.

ELEKTRONICKÁ ŽÁKOVSKÁ KNÍŽKA

Vážení rodiče, nabízíme Vám manuál pro snadnou orientaci v novém prostředí elektronické žákovské knížky, kterou zavádíme od 4. do 9. tříd.

Created by © 2014 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy