logotyp

2022

Zakázka 1/2022  zajištění účetních služeb v ZŠ Petřiny-sever, Na Okraji 43
 
Zakázka č.:                                 1/2021
Termín oznámení dne:               01.03.2022
Platnost oznámení do:                09.03.2022 do 20.00 hod.
 
Základní škola Petřiny – sever, Na Okraji 43, Praha 6
IČ 48133795
v RES od 1.1.1993, plátce DPH
sídlem Na Okraji 305/43, 162 00 Praha 6
zastoupená ředitelkou školy Mgr. Janou Kindlovou
bankovní spojení: KB Praha 6 č.ú. 5538061/0100
 
VYPISUJE VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA ZAJIŠTĚNÍ ÚČETNÍCH SLUŽEB
 
Předmět zakázky
 • Vedení účetnictví příspěvkové organizace ZŠ Petřiny-sever v programu  Gordic s nutnou praxí minimálně 3 roky a pojištěním odpovědnosti za škodu, znalostí finančních fondů včetně FKSP.  
  • Znalost vedení účetnictví v příspěvkové organizaci zřízené územně samosprávným celkem
  • Znalost zákonných norem týkajících se příspěvkových organizací.
  • Zpracování účetní závěrky - inventura, uzávěrka dat, tvorba rozvahy, výsledovky a příloh k účetní závěrce, zpracování všech  účetních a statistických výkazů
  • Uplatňování DPH ve škole, včetně jeho účtování (nutná znalost zákona o DPH)
  • Zajišťování styku s bankami, bezhotovostního styku
  • Korespondence, komunikace s úřady, odběrateli, dodavateli (písemně, elektronicky i datovou schránkou)
  • Zpracování účetních dat na úrovni středisek a zdrojů
  • Tvorba a vyhodnocování finančních plánů
  • Účtování podle rozpočtové skladby, účtování bankovních účtů - KB (platby-stravné, družina, ostatní a FKSP)
  • Příprava podkladů pro měsíční závěrky a čtvrtletních rozborů
  • Účtování v oblasti majetku - odpisy, převody, zařazování, odepisování a sestavování odpisového plánu
  • Znalost zadávání a vyúčtování dotací
  • Zpracování roční závěrky včetně daňového přiznání
  • Osobní předání min. 1x měsíčně
  • Vyhotovení faktur, vedení jejich evidence a plateb
  • Vedení dokladové inventarizace, její zpracování a sestavení roční inventarizace
  • Další úkony související s vedením účetnictví školské příspěvkové organizace
  • Pojištění odpovědnosti za škodu
Požadavky:
 • Vypořádání inventurních rozdílů (manka a škody)
 • Příprava podkladů pro uzavírání hospodářských smluv a sledování jejich plnění
 • Vedení knihy došlých faktur, přehledů o provedených platbách a úhradách
 • Věcná kontrola na všech účetních dokladech
 • Vedení dokladů v elektronickém systému řídící kontroly CROSEUS
 
Zadavatel zakázky
Základní škola Petřiny – sever, Na Okraji 43, Praha 6
Doba plnění
Od 21.3. 2022
Termín odevzdání nabídek
Do 9.3..2022 na adresu školy osobně, prostřednictvím DS, e-mailem nebo poštou v zalepené obálce. S nápisem „Výběrové řízení“
Nabídka bude obsahovat nabídku účetních prací a cenu za práce podle poptávky.
Platební podmínky
ZŠ Petřiny-sever je plátcem DPH.
Uchazeč stanoví nabídkovou cenu jako „cenu nejvýše přípustnou“. Nabídková cena bude uvedena v Kč bez DPH i s DPH a uvede výši DPH. Uchazeč nemůže vyžadovat dodatečné zvýšení cenové nabídky.
Výběr zakázky
Výběr zakázky se uskuteční do 10.03.2022.
 Uchazeči budou vyrozuměni o výsledku řízení e-mailem nejpozději 11.03.2022
Smlouva
Smlouva bude vystavena do 15.03.2022
Kritéria pro hodnocení nabídek
 1. Cena 80%
 2. Místo plnění (u zákazníka či mimo) 10%
 3. Délka praxe v oboru 10%
 
Odpovědná osoba za zadání zakázky
Mgr. Jana Kindlová ředitelka základní školy Petřiny-sever, Na Okraji 43/305, Praha 6
Tel: 728819174
 
Kontaktní osoba:
Mgr. Jana Kindlová ředitelka základní školy Petřiny-sever, Na Okraji 43/305, Praha 6
Tel: 728819174
 
  V Praze dne: 01.03.2022                    Mgr. Jana Kindlová ředitelka školy


Zakázka 2/2022 Vybavení kmenové a současně odborné třídy sestavou nábytku určeného pro umístění 15 žákovských PC stanic

(pracovní stoly s úložným prostorem, kabeláží, zázemím pro připojení jednotek PC)  

Zakázka č.:                                 2/2022

Termín oznámení dne:                10. 6. 2022

Platnost oznámení do:                17. 6. 2022 do 15.30 hod

 

Předmět zakázky:  

PC stoly s výklopným monitorem a uzamykatelným PC včetně příslušenství

12 ks - dvoumístný stůl PC stůl s kovovou konstrukcí

požadovaná je horní deska z materiálu LTD v přírodním dřevěném dezénu s povrchem odolným proti oděru,  tloušťka materiálu 25 mm

rozměr stolu 1300x745x700 mm

Další požadované součásti stolu

 • uzamykatelný prostor pro PC, klávesnici a kabeláž
 • výklopná uzamykatelná deska pro monitor, držák monitoru 

2 ks – trojmístný stůl PC s kovovou konstrukcí

požadovaná je horní deska z materiálu LTD v přírodním dřevěném dezénu s povrchem odolným proti oděru,  tloušťka materiálu 25 mm

rozměr stolu 2000x745x700 mm

Další požadované součásti stolu

 • uzamykatelný prostor pro PC, klávesnici a kabeláž
 • výklopná uzamykatelná deska pro monitor, držák monitoru

Součástí zakázky je

vykládka s vynošením a stěhováním  dílů vybavení učebny po budově

sestavení, montáž  včetně ukotvení stolů do podlahy

záruční doba nejméně 24 měsíců

      

Zakázka bude zahájena  v polovině července a ukončena nejpozději do 8.8.2022 v prostorách ZŠ Petřiny-sever, Na Okraji 43, Praha 6

Nabídková cena:

Ve své nabídce uveďte cenové relace na jednotlivé části - položky realizace zakázky, kterou by měla zahrnovat celková smluvní cena. Nabídková cena bude maximální a nejvýše přípustnou a bude obsahovat veškeré náklady spojené s realizací zakázky. Výše nabídkové ceny musí být garantována po celou dobu realizace díla. Nabídkovou cenu je možné překročit pouze tehdy, jestliže by došlo ke změně plnění předmětu veřejné zakázky a v případech požadovaných víceprací písemně odsouhlasených zadavatelem. Jiné podmínky pro překročení ceny zadavatel nepřipouští.

Kritérium pro hodnocení nabídky

Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je ekonomická výhodnost nabídky. Hodnocení nabídek provede hodnotící komise na základě základního kritéria, tj. pořizovací ceny 80 %, doprava v ceně 5 %, dodání do budovy školy na místo určení – 2. patro v termínu 15 %.

Zájemci o veřejnou zakázku malého rozsahu doručí svoji nabídku k rukám  kontaktní osoby

 

Zadavatel:                                   Základní škola Petřiny-sever, Na Okraji 43, Praha 6

                                                     IČ 48133795                       

Kontaktní osoba:                          ředitelka školy Mgr. Jana Kindlová

Informace na tel.:                          +420 728819174

 

Cena za dílo bude uhrazena až po řádném předání díla bez vad a nedodělků. Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu, doplnění nebo upřesnění podmínek výzvy, právo odmítnout všechny nabídky nebo výzvu zrušit bez udání důvodu. Zadavatel má právo měnit rozsah díla. Nabídku podává uchazeč bezplatně. V řízení této veřejné zakázky malého rozsahu se nepostupuje podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Zadavatel si vyhrazuje právo jednat o konečném znění smlouvy o dílo a právo výzvu zrušit.

Nabídky doručte fyzicky nejpozději do stanoveného data a hodiny konce lhůty pro podání nabídek.na adresu školy nebo e-mail skola@zspetriny.cz.

 

 Mgr. Jana Kindlová  ředitelka školy

 

Zakázka 3/2022 Mytí oken a žaluzií v ZŠ Petřiny-sever

Zakázka č.:                                 3/2022

Termín oznámení dne:                21.6. 2022

Platnost oznámení do:                30.6. 2022 do 15.30 hod.

Předmět zakázky:                       Mytí plastových oken v celé budově + hlavní vstup

 – 3153 m² (počítáno i s rámy), mytí žaluzií 1003 m²                                          

Zakázka bude probíhat v prostorech ZŠ Petřiny-sever, Na Okraji 43, Praha 6 po celý čas letních prázdnin (od 18.7. do 15. 8. 2022) s tím, že mytí oken v jednotlivých prostorech školy budou  dle pokynů technického pracovníka školy. Vestibul školy, vstupní dveře školy i družiny s přilehlou chodbou od 22. 8. do 31. 8. 2022. 

Nabídková cena: Ve své nabídce uveďte cenové relace na jednotlivé části realizace zakázky, kterou by měla zahrnovat celková smluvní cena. Nabídková cena bude maximální a nejvýše přípustnou a bude obsahovat veškeré náklady spojené s realizací zakázky. Výše nabídkové ceny musí být garantována po celou dobu realizace díla. Nabídkovou cenu je možné překročit pouze tehdy, jestliže by došlo ke změně plnění předmětu veřejné zakázky a v případech požadovaných víceprací písemně odsouhlasených zadavatelem. Jiné podmínky pro překročení ceny zadavatel nepřipouští.

 Kritérium pro hodnocení nabídky

Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je ekonomická výhodnost nabídky. Hodnocení nabídek provede hodnotící komise na základě základního kritéria,tj. pořizovací ceny. 

Zájemci o veřejnou zakázku malého rozsahu doručí svoji nabídku  k rukám  kontaktní osoby 

Zadavatel:                                   Základní škola Petřiny-sever, Na Okraji 43, Praha 6

                                                     IČ 48133795                                                             

Kontaktní osoba:                          ředitelka školy Mgr. Jana Kindlová

Informace na tel.:                          +420 235090730 

Cena za dílo bude uhrazena až po řádném předání díla bez vad a nedodělků. Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu, doplnění nebo upřesnění podmínek výzvy, právo odmítnout všechny nabídky nebo výzvu zrušit bez udání důvodu. Zadavatel má právo měnit rozsah díla. Nabídku podává uchazeč bezplatně. V řízení této veřejné zakázky malého rozsahu se nepostupuje podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.

Nabídky zasílejte písemně na adresu školy nebo e-mail skola@zspetriny.cz

 Mgr. Jana Kindlová   ředitelka školy

 

NÁSTĚNKA

HLEDÁME NOVÉ ZAMĚSTNANCE NA VOLNÉ PRACOVNÍ POZICE

Škola nabízí pracovní příležitosti pro
pedagoga s aprobací DĚJEPIS/NJ ,
asistenty pedagoga.

GDPR - INF. MEMORANDUM

Zásady zpracování osobních údajů, kterými se škola řídí.

KOMU ŘÍCT O ŠIKANĚ, ABYCH NEŽALOVAL?

Internetová schránka důvěry.

YOUTUBE KANÁL

Videa ze školních akcí a krátké filmy vytvořené v rámci výuky  i zájmových kroužků můžete nově sledovat na školním kanálů na Youtube.

MÁME FACEBOOK

Dění ve škole sledujte i na Facebooku.

UPOZORNĚNÍ PRO NÁVŠTĚVY

V zájmu zvýšení bezpečnosti žáků ve školní budově je nutno návštěvu předem ohlásit (mailem, telefonicky).
Návštěvy, prosím, hlaste tomu, s kým se potřebujete setkat.
Neohlášené návštěvy nebudou vpuštěny do budovy.
Děkujeme za pochopení.

ELEKTRONICKÁ ŽÁKOVSKÁ KNÍŽKA

Vážení rodiče, nabízíme Vám manuál pro snadnou orientaci v prostředí elektronické žákovské knížky
Prohlášení o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací ve formátu pdf se otevře v novém okně.

Created by © 2014 - 2022 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy