logotyp

2022

Zakázka 1/2022  zajištění účetních služeb v ZŠ Petřiny-sever, Na Okraji 43
 
Zakázka č.:                                 1/2021
Termín oznámení dne:               01.03.2022
Platnost oznámení do:                09.03.2022 do 20.00 hod.
 
Základní škola Petřiny – sever, Na Okraji 43, Praha 6
IČ 48133795
v RES od 1.1.1993, plátce DPH
sídlem Na Okraji 305/43, 162 00 Praha 6
zastoupená ředitelkou školy Mgr. Janou Kindlovou
bankovní spojení: KB Praha 6 č.ú. 5538061/0100
 
VYPISUJE VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA ZAJIŠTĚNÍ ÚČETNÍCH SLUŽEB
 
Předmět zakázky
 • Vedení účetnictví příspěvkové organizace ZŠ Petřiny-sever v programu  Gordic s nutnou praxí minimálně 3 roky a pojištěním odpovědnosti za škodu, znalostí finančních fondů včetně FKSP.  
  • Znalost vedení účetnictví v příspěvkové organizaci zřízené územně samosprávným celkem
  • Znalost zákonných norem týkajících se příspěvkových organizací.
  • Zpracování účetní závěrky - inventura, uzávěrka dat, tvorba rozvahy, výsledovky a příloh k účetní závěrce, zpracování všech  účetních a statistických výkazů
  • Uplatňování DPH ve škole, včetně jeho účtování (nutná znalost zákona o DPH)
  • Zajišťování styku s bankami, bezhotovostního styku
  • Korespondence, komunikace s úřady, odběrateli, dodavateli (písemně, elektronicky i datovou schránkou)
  • Zpracování účetních dat na úrovni středisek a zdrojů
  • Tvorba a vyhodnocování finančních plánů
  • Účtování podle rozpočtové skladby, účtování bankovních účtů - KB (platby-stravné, družina, ostatní a FKSP)
  • Příprava podkladů pro měsíční závěrky a čtvrtletních rozborů
  • Účtování v oblasti majetku - odpisy, převody, zařazování, odepisování a sestavování odpisového plánu
  • Znalost zadávání a vyúčtování dotací
  • Zpracování roční závěrky včetně daňového přiznání
  • Osobní předání min. 1x měsíčně
  • Vyhotovení faktur, vedení jejich evidence a plateb
  • Vedení dokladové inventarizace, její zpracování a sestavení roční inventarizace
  • Další úkony související s vedením účetnictví školské příspěvkové organizace
  • Pojištění odpovědnosti za škodu
Požadavky:
 • Vypořádání inventurních rozdílů (manka a škody)
 • Příprava podkladů pro uzavírání hospodářských smluv a sledování jejich plnění
 • Vedení knihy došlých faktur, přehledů o provedených platbách a úhradách
 • Věcná kontrola na všech účetních dokladech
 • Vedení dokladů v elektronickém systému řídící kontroly CROSEUS
 
Zadavatel zakázky
Základní škola Petřiny – sever, Na Okraji 43, Praha 6
Doba plnění
Od 21.3. 2022
Termín odevzdání nabídek
Do 9.3..2022 na adresu školy osobně, prostřednictvím DS, e-mailem nebo poštou v zalepené obálce. S nápisem „Výběrové řízení“
Nabídka bude obsahovat nabídku účetních prací a cenu za práce podle poptávky.
Platební podmínky
ZŠ Petřiny-sever je plátcem DPH.
Uchazeč stanoví nabídkovou cenu jako „cenu nejvýše přípustnou“. Nabídková cena bude uvedena v Kč bez DPH i s DPH a uvede výši DPH. Uchazeč nemůže vyžadovat dodatečné zvýšení cenové nabídky.
Výběr zakázky
Výběr zakázky se uskuteční do 10.03.2022.
 Uchazeči budou vyrozuměni o výsledku řízení e-mailem nejpozději 11.03.2022
Smlouva
Smlouva bude vystavena do 15.03.2022
Kritéria pro hodnocení nabídek
 1. Cena 80%
 2. Místo plnění (u zákazníka či mimo) 10%
 3. Délka praxe v oboru 10%
 
Odpovědná osoba za zadání zakázky
Mgr. Jana Kindlová ředitelka základní školy Petřiny-sever, Na Okraji 43/305, Praha 6
Tel: 728819174
 
Kontaktní osoba:
Mgr. Jana Kindlová ředitelka základní školy Petřiny-sever, Na Okraji 43/305, Praha 6
Tel: 728819174
 
  V Praze dne: 01.03.2022                    Mgr. Jana Kindlová ředitelka školy

NÁSTĚNKA

HLEDÁME NOVÉ ZAMĚSTNANCE NA VOLNÉ PRACOVNÍ POZICE

Škola nabízí pracovní příležitosti pro asistenty pedagoga.

GDPR - INF. MEMORANDUM

Zásady zpracování osobních údajů, kterými se škola řídí.

KOMU ŘÍCT O ŠIKANĚ, ABYCH NEŽALOVAL?

Internetová schránka důvěry.

YOUTUBE KANÁL

Videa ze školních akcí a krátké filmy vytvořené v rámci výuky  i zájmových kroužků můžete nově sledovat na školním kanálů na Youtube.

MÁME FACEBOOK

Dění ve škole sledujte i na Facebooku.

UPOZORNĚNÍ PRO NÁVŠTĚVY

V zájmu zvýšení bezpečnosti žáků ve školní budově je nutno návštěvu předem ohlásit (mailem, telefonicky).
Návštěvy, prosím, hlaste tomu, s kým se potřebujete setkat.
Neohlášené návštěvy nebudou vpuštěny do budovy.
Děkujeme za pochopení.

ELEKTRONICKÁ ŽÁKOVSKÁ KNÍŽKA

Vážení rodiče, nabízíme Vám manuál pro snadnou orientaci v prostředí elektronické žákovské knížky
Prohlášení o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací ve formátu pdf se otevře v novém okně.

Created by © 2014 - 2022 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy