logotyp

AKTUÁLNĚ ZE ŠKOLY

PROVOZ ŠKOLY OD 4. 1.

Od 4.1.2021 je povolena osobní přítomnost  žáků 1. a 2. ročníků základních škol.
Pro ostatní žáky 3. – 9. tříd pokračuje povinné vzdělávání distančním způsobem.
Od 4.1.2021 jsou umožněny prezenční individuální konzultace ve škole (vždy pouze jeden žák a jeden pedagogický pracovník), u kterých může být přítomen zákonný zástupce žáka.
Organizaci konzultací rozhoduje ředitel školy s ohledem na vzdělávací potřeby žáka.
Prezenční výuka bude probíhat v kmenových třídách v homogenních skupinách (kolektivy jednotlivých tříd se neslučují, ani jinak neprolínají).
Organizace příchodu a  odchodu i  pohybu žáků ve škole bude nastavena tak, aby nedocházelo ke kontaktu mezi žáky z různých tříd.
Žáci a zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole.
Je zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání.  Výuka HV a TV nebude realizována. 
Pohyb bude dětem umožněn při aktivitách  a vzdělávacích činnostech dopolední výuky ve venkovních prostorách i mimo areál školy.
Doporučuje se během dne zařadit pobyt žáků na čerstvém vzduchu podle možností školy.
Provoz odpolední školní družiny je pro žáky 1. a 2. tříd  zachován. Žáci zůstanou v oddělení až do vyzvednutí zákonným zástupcem. Oddělení nebudou po 16:00 hodině sdružována.
Ranní družina není vzhledem k  podmínkám zachování homogenity skupiny v provozu.
 
Provoz školy :
PŘÍCHOD DO ŠKOLY - STANOVIŠTĚ  A ČASY SRAZU
 

TŘÍDA

ČAS SRAZU

MÍSTO SRAZU

VYUČUJÍCÍ

DO ŠKOLY VSTUPUJÍ

1.A

7:40

PŘED ŠKOLOU – HLAVNÍ VSTUP

KRYSTÝNA KUBELKOVÁ

HLAVNÍ VCHOD

1.B

7:40

PŘED DRUŽINOU – VSTUP DO JÍDELNY

BLANKA HONEGROVÁ

HLAVNÍ VCHOD – SPOJOVACÍM KRČKEM

2.A

7:50

ŠKOLNÍ HŘIŠTĚ – PINPONG. STOLY

JANA HÁJKOVÁ

HLAVNÍ VCHOD

2.B

7:50

U PYRAMIDY – ŠKOLNÍ ZAHRADA

LUCIE OPPITZOVÁ

HLAVNÍ VHOD – SPOJOVACÍM KRČKEM

2.C

7:50

VÝUKOVÉ STOLY V ZAHRADĚ

(STOLY S TABULÍ)

PETRA ŠUBRTOVÁ

ZADNÍ VCHOD POD KUCHYNÍ


NUTNÁ DOCHVILNOST A UPOZORNĚNÍ DĚTÍ A DOPROVODU NA RESPEKTOVÁNÍ ODSTUPŮ
       Vyučující překontroluje dle seznamu příchod žáků.
       Vyučující odvádí děti do školy.  
       Žáci nebudou využívat vzhledem k dodržení stanovených krizových opatřeních šatny,
       aby nedocházelo ke kontaktu skupin a blízkému kontaktu žáků jedné skupiny mezi sebou.
       Po příchodu do třídy si ihned ošetří ruce dezinfekcí. 

Odpovědnost rodičů:
Žádáme rodiče, aby  zodpovědně s ohledem na všechny účastníky vzdělávacího procesu ve škole každý den před odchodem dítěte do školy vyhodnotili jeho zdravotní stav. Dítě nesmí jevit jakékoli příznaky onemocnění. Je nepřípustné, aby dítě nachlazené, s respiračními obtížemi a zvýšenou teplotou bylo zařazeno do třídního kolektivu žáků, kteří vstupují do budovy školy. Takové dítě si rodič neprodleně vyzvedává a odvádí domů.  Rodič uvede na sebe spolehlivé kontaktní spojení s vědomím, že škola na základě zjištění zvýšené teploty i v průběhu dne  bude vyžadovat urychlené osobní převzetí dcery/syna.
Apelujeme na rodiče, aby nepodcenili zdravotní stav dítěte, který by mohl ohrozit celý kolektiv a následně i chod školy. Děkujeme za pochopení a ohleduplnost.
Každé dítě bude denně vybaveno  rouškami (2ks sterilních, čistých roušek+ igelitový sáček pro jejich úschovu  v době určené pro práci bez roušky – výuka).
 
Vstup do budovy školy nebo školského zařízení
Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám.
Pedagogové odvedou žáky do tříd podle harmonogramu, aby nedocházelo ke kontaktu mezi skupinami.
Škola je oprávněna vymezit prostory, ve kterých se žáci mohou pohybovat.
Všichni žáci i zaměstnanci školy nosí ve všech prostorách školy roušky.
Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky.
 
V budově školy
Přesuny skupin žáků, pohyb na chodbách, návštěva toalet či společných prostor bude organizována tak, aby byly minimalizovány kontakty jak mezi skupinami, tak jednotlivci včetně zaměstnanců školy.
Toalety budou vybaveny  mýdlem v dávkovači, nádobou na dezinfekci a jejím dávkovačem a jednorázovými papírovými ručníky pro bezpečné osušení rukou.
Úklid a dezinfekce toalet  bude probíhat opakovaně v průběhu dne.
 
Podmínky ve třídách budou zajištěny
Každá třída bude vybavena zásobníky mýdel, dezinfekce a papírovými ručníky, velkou pozornost budeme věnovat hygieně, větrání, pobytu venku
Častým větráním (minimálně jednou za hodinu po dobu 5 min).
Dezinfekcí povrchů, předmětů - kliky dveří, spínače světla, povrchy lavic, místa k sezení ve společných prostorách budou ošetřena opakovaně v průběhu dne.  
Neprodleně po přezutí, popřípadě po příchodu do třídy, musí každý použít dezinfekci na ruce. Doporučuje se i předchozí umytí rukou (důkladně 20 až 30 sekund vodou a tekutým mýdlem).
Nošení roušek
Při výuce budou muset mít děti roušky.
Roušky budou děti  užívat také při pohybu ve společných prostorách (chodby, toalety)
Při volném pohybu dětí na zahradě, na hřišti  je  nošení  roušek podle organizované činnosti (vyhodnocuje vyučující, vychovatel).
Pokud skupina bude vícečlenná, je rouška žádoucí.

PŘESTÁVKY:
Vzhledem k umístění tříd v přízemí  (2. třídy) a 1. patře (1.třídy) se třídy mezi s sebou dohodnou na časech přestávek, aby se děti co nejméně nepotkávaly na chodbě a toaletách.  ZVONĚNÍ BUDE VYPNUTO.
V době přestávek vyučující zajistí větrání místnosti. 
Na chodbách se chovají děti tiše, ohleduplně k výuce ostatních skupin. Vyučující dohlíží na své žáky a usměrňuje jejich chování.   V době přestávek vyučující ošetří  pravidelně dezinfekcí rizikové povrchy – lavice, kliky, zárubně.
Vyučující v době výuky může využívat školní zahradu, školní hřiště, okolí školy – výuka v přírodě s dodržením všech bezpečnostních pravidel, která budou aktuálně stanovena pro veřejnost (obora Hvězda, Libocký rybník a jeho okolí, Šárecké údolí, …)  Je zakázáno využívat pro přesun žáků hromadné dopravní prostředky a pohybovat se na místech s větší koncentrací lidí.  Vždy je nutná informovanost vedení školy pro záměr výuky mimo areál školy (před akcí). Společné akce pro rodiče a děti jsou za nynějších bezpečnostních podmínek nepřípustné.

ŠKOLNÍ DRUŽINA
Odpolední zajištění:
Ranní družina není v provozu.
Odpolední možnost pobytu ve ŠD je do 18:00 hod. Dítě zůstává ve svém oddělení až do vyzvednutí zákonným zástupcem.   Pobyt dětí v odpoledním čase budeme opět směřovat na zahradu i školní hřiště. Ve třídách bychom chtěli pobývat minimálně.
 
Školní stravování
ČASY OBĚDŮ
NA OBĚD DOPROVÁZÍ TŘÍDU TU SPOLEČNĚ S VYCHOVATELKAMI, KTERÉ DĚTI PŘEBÍRAJÍ. TU JE PŘI OBĚDĚ NÁPOMOCEN PLYNULÉ  ORGANIZACI
 
  1. třídy

2.      třídy

OBĚD    1.A 11:45 – 12:00

1.B 12:00 – 12:15 

OBĚD   2.C   12:15 – 12:30

2.A   12:30 – 12:45

2.B   12:54 – 13:00


Stravování první týden leden 2021
Týden od 4.1. - 8.1 .2021 se vaří jen oběd č.1.
Všichni, kdo jste měli oběd č.2., tak se vám to změnilo na oběd č.1.
Přihlášení jsou pouze žáci 1.a 2.tříd.
VŠEM OSTATNÍM JSME OBĚDY ODHLÁSILI, VČETNĚ UČITELŮ !!!
Kdo bude na distanční výuce a bude chtít si pro obědy docházet, má možnost do neděle 3.1.2021 do 14:00 hod. 
si obědy zpět přihlásit.
Toto se týká i učitelů.
Stejně by to bylo i další týden, pokud by to bylo ve stejném režimu a do školy by chodili jen žáci 1.a 2. tříd.
Výdej obědů pro distanční výuku od 13:00 - 13:45 hod.
 
Školní jídelna je stále v provozu pro zajištění stravování žáků na prezenční i distanční  výuce
Provoz se řídí pravidly pro provoz stravovacích služeb, které neslouží pro veřejnost.
Při provozu školního stravování je nezbytné dodržet:
rozestupy 1,5 metru mezi jednotlivými stoly,
maximální počet osob u jednoho stolu je omezen na 4 osoby (jedná-li se o dlouhý stůl, lze u něj usadit více osob, ale mezi skupinami 4 osob musí být rozestup minimálně 2 metry),
ve školní jídelně nemůže být současně více osob, než je míst k sezení,
udržovat maximální možný rozestup mezi žáky z různých tříd,
ve školní jídelně se mohou prezenčně stravovat pouze žáci v prezenční výuce a zaměstnanci školy přítomní na pracovišti.
Ostatní žáci, zaměstnanci školy a cizí strávníci si mohou stravu odebrat výdejním okénkem). Žáci mají v době povinné distanční výuky nárok na dotovaný oběd. Žáci i zaměstnanci školy mají povinnost v prostorách školní jídelny nosit roušky, s výjimkou doby konzumace stravy
 

STRAVOVÁNÍ V LEDNU 2021

Stravování první týden leden 2021
Týden od 4.1. - 8.1 .2021 se vaří jen oběd č.1.
Všichni, kdo jste měli oběd č.2., tak se vám to změnilo na oběd č.1.
Přihlášení jsou pouze žáci 1.a 2.tříd.
VŠEM OSTATNÍM JSME OBĚDY ODHLÁSILI, VČETNĚ UČITELŮ !!!
Kdo bude na distanční výuce a bude chtít si pro obědy docházet,
má možnost do neděle 3.1.2021 do 14:00 hod.si obědy zpět přihlásit.
To se týká i učitelů.
Stejně by to bylo i další týden, pokud by to bylo ve stejném režimu
a do školy by chodili jen žáci 1.a 2. tříd.
Výdej obědů pro distanční výuku od 13:00 - 13:45 hod.
Děkuji za spolupráci, Renata Šimková, ved.ŠJ
 

ÚPLATA ZA ŠKOLNÍ DRUŽINU V DOBĚ OPATŘENÍ PROTI COVID 19

Školné za družinu v měsících září až listopad 2020:
Vyhláškou č. 423/2020 Sb. byla upravena úplata za družinu. Účinnost vyhlášky je od 23. 10. 2020. Jestliže byla družina uzavřena déle než 5 dnů je úplata za družinu poměrně krácena. Platby od rodičů budou proto pokrývat poměrnou měsíční úplatu a přeplatek bude převeden na další měsíce. Po ukončení docházky do družiny při odhlášení dětí budou rodiče, u kterých mají děti přeplatky za družinu, vyzváni, aby si o přeplatek požádali s uvedením čísla účtu, na který bude přeplatek zaslán. Na jednotlivé platby se mohou rodiče informovat u pí Chleborádové na tel. 235090731

NÁSTĚNKA

KOMU ŘÍCT O ŠIKANĚ, ABYCH NEŽALOVAL?

Internetová schránka důvěry.

GDPR - INF. MEMORANDUM

Zásady zpracování osobních údajů, kterými se škola řídí.

HLEDÁME NOVÉ ZAMĚSTNANCE NA VOLNÉ PRACOVNÍ POZICE

škola nabízí pracovní příležitosti pro pedagogy, asistenty a volnou pozici správce hřiště

YOUTUBE KANÁL

Videa ze školních akcí a krátké filmy vytvořené v rámci výuky  i zájmových kroužků můžete nově sledovat na školním kanálů na Youtube.

MÁME FACEBOOK

Dění ve škole sledujte i na Facebooku.

UPOZORNĚNÍ PRO NÁVŠTĚVY

V zájmu zvýšení bezpečnosti žáků ve školní budově je nutno návštěvu předem ohlásit (mailem, telefonicky).
Návštěvy, prosím, hlaste tomu, s kým se potřebujete setkat.
Neohlášené návštěvy nebudou vpuštěny do budovy.
Děkujeme za pochopení.

ELEKTRONICKÁ ŽÁKOVSKÁ KNÍŽKA

Vážení rodiče, nabízíme Vám manuál pro snadnou orientaci v novém prostředí elektronické žákovské knížky, kterou zavádíme od 4. do 9. tříd.
Prohlášení o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací ve formátu pdf se otevře v novém okně.

Created by © 2014 - 2020 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy