logotyp
Login
stranka-aktualne-245

2019

Zakázka 1/2019 Mytí oken a žaluzií v ZŠ Petřiny-sever

Zakázka č.:                                 1/2019

Termín oznámení dne:                16. 5. 2019

Platnost oznámení do:                22. 5. 2019 do 15.30 hod.

Předmět zakázky:                       Mytí plastových oken v celé budově + hlavní vstup

 – 3153 m² (počítáno i s rámy), mytí žaluzií 1003 m²

                                                    

                                                   

Zakázka bude probíhat v prostorech ZŠ Petřiny-sever, Na Okraji 43, Praha 6 po celý čas letních prázdnin (od 22.7. do 14. 8. 2019) s tím, že mytí oken v jednotlivých prostorech školy budou  dle pokynů technického pracovníka školy. Vestibul školy, vstupní dveře školy i družiny s přilehlou chodbou od 20. 8. do 23. 8. 2019.

 

Nabídková cena: Ve své nabídce uveďte cenové relace na jednotlivé části realizace zakázky, kterou by měla zahrnovat celková smluvní cena. Nabídková cena bude maximální a nejvýše přípustnou a bude obsahovat veškeré náklady spojené s realizací zakázky. Výše nabídkové ceny musí být garantována po celou dobu realizace díla. Nabídkovou cenu je možné překročit pouze tehdy, jestliže by došlo ke změně plnění předmětu veřejné zakázky a v případech požadovaných víceprací písemně odsouhlasených zadavatelem. Jiné podmínky pro překročení ceny zadavatel nepřipouští.

 

Kritérium pro hodnocení nabídky

Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je ekonomická výhodnost nabídky. Hodnocení nabídek provede hodnotící komise na základě základního kritéria,

tj. pořizovací ceny .

 

Zájemci o veřejnou zakázku malého rozsahu doručí svoji nabídku  k rukám  kontaktní osoby

 

Zadavatel:                                   Základní škola Petřiny-sever, Na Okraji 43, Praha 6

                                                     IČ 48133795                       

                                                                 

Kontaktní osoba:                          ředitelka školy Mgr. Jana Kindlová

Informace na tel.:                          +420 235090730

 

Cena za dílo bude uhrazena až po řádném předání díla bez vad a nedodělků. Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu, doplnění nebo upřesnění podmínek výzvy, právo odmítnout všechny nabídky nebo výzvu zrušit bez udání důvodu. Zadavatel má právo měnit rozsah díla. Nabídku podává uchazeč bezplatně. V řízení této veřejné zakázky malého rozsahu se nepostupuje podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.

Nabídky zasílejte písemně na adresu školy nebo e-mail skola@zspetriny.cz.

 

 

 

                                                                                      Mgr. Jana Kindlová

                                                                                            ředitelka školy

 


Zakázka 2/2019  Výmalba skladů školní kuchyně, zázemí školní kuchyně (šatny) a školní jídelny, učeben

Zakázka č.:                                 2/2019

Termín oznámení dne:                25. 6. 2019

Platnost oznámení do:                   4. 7. 2019 do 12.30 hod.

 

Předmět zakázky: 

Výmalba skladů školní kuchyně (77 m² - penetrace a zpevnění malby na opravu drobných trhlinek) 2 vrstvy bílou barvou, zázemí školní kuchyně (šatny kuchařek – 58 m² - penetrace a zpevnění malby na opravu drobných trhlinek) 2 vrstvy bílou barvou a školní jídelny  (102 m²) 2 vrstvy bílou barvou, učebny č. 306 a učebny č. 207 (u obou učeben 100,58 m² barevně – je nutné barvu konzultovat se zadavatelem a sokl 37 m² stejným odstínem barvou omyvatelnou). V nabídce rozepište jednotlivé práce:

Zakrývání, drobné opravy tmelením, penetrace a režie.

Požadavky na prokázání splnění kvalifikace

 • Výpisem z obchodního rejstříku, je-li do něho zapsán, ne starší 90 dní v kopii

 • Dokladem prokazujícím živnostenské oprávnění v kopii

 

Požadavky na zpracování nabídky

 • Identifikační údaje uchazeče

 • Název zakázky

 • Nabídková cena bez DPH (režim přenesení daňové povinnosti)

 • Záruční lhůta v měsících

 • Prováděcí doba v kalendářních dnech

 • Profesní kvalifikační předpoklady

 • Oceněný výkaz prací

 • Podepsaný návrh smlouvy

 • Nabídka bude podepsána osobou oprávněnou jednat

 

Zakázka bude zahájena  1. 8. 2019 a ukončena 15. 8. 2019 v prostorách ZŠ Petřiny-sever, Na Okraji 43, Praha 6. Zájemce má možnost obhlídky prostor.

Nabídková cena: Ve své nabídce uveďte cenové relace na jednotlivé části realizace zakázky, kterou by měla zahrnovat celková smluvní cena. Nabídková cena bude maximální a nejvýše přípustnou a bude obsahovat veškeré náklady spojené s realizací zakázky. Výše nabídkové ceny musí být garantována po celou dobu realizace díla. Nabídkovou cenu je možné překročit pouze tehdy, jestliže by došlo ke změně plnění předmětu veřejné zakázky a v případech požadovaných víceprací písemně odsouhlasených zadavatelem. Jiné podmínky pro překročení ceny zadavatel nepřipouští.

Kritérium pro hodnocení nabídky

Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je ekonomická výhodnost nabídky. Hodnocení nabídek provede hodnotící komise na základě základního kritéria, tj. pořizovací ceny 80 %, rozpracování nabídky s rozměry 20 %.

Zájemci o veřejnou zakázku malého rozsahu doručí svoji nabídku k rukám kontaktní osoby

 

Zadavatel:                                   Základní škola Petřiny-sever, Na Okraji 43, Praha 6

                                                     IČ 48133795                        

                                                                 

Kontaktní osoba:                          ředitelka školy Mgr. Jana Kindlová

Informace na tel.:                          +420 235090730

                                                     e-mail: skola@zspetriny.cz

 

 

Cena za dílo bude uhrazena až po řádném předání díla bez vad a nedodělků. Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu, doplnění nebo upřesnění podmínek výzvy, právo odmítnout všechny nabídky nebo výzvu zrušit bez udání důvodu. Zadavatel má právo měnit rozsah díla. Nabídku podává uchazeč bezplatně. V řízení této veřejné zakázky malého rozsahu se nepostupuje podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.Zadavatel si vyhrazuje právo jednat o konečném znění smlouvy o dílo a právo výzvu zrušit.

Nabídky doručte fyzicky nejpozději do stanoveného data a hodiny konce lhůty pro podání nabídek.na adresu školy nebo e-mail skola@zspetriny.cz.

 

                                                                 

 

 

 

                                                                                      Mgr. Jana Kindlová

                                                                                            ředitelka školy

 

 

Zakázka 3/2019  Oprava podlahové krytiny v učebnách

Zakázka č.:                                  3/2019

Termín oznámení dne:                 11. 7. 2019

Platnost oznámení do:                 15. 7. 2019 do 15.30 hod.

 

Předmět zakázky:

Vystěhování nábytku, odstranění původní podlahové krytiny včetně soklů, odstranění lepidla a přebroušení, opravy rychlostěrkou a penetrace povrchu, odlití nivelační stěrky na dřevěné podlahy, přebroušení nové stěrky, penetrace nové stěrky, Novoflor Extra Amos, pokládka PVC lepením s obvodovou lištou a zpětné nastěhování nábytku – učebna č. 306 a č. 106. Učebna je o rozměru 54 m²/.

Dále poptáváme opravy části podlah po odstranění původních tabulí - oprava lišt (cca 20 bm),

Opravy části podlahové krytiny (cca 10 m²).

Požadavky na prokázání splnění kvalifikace

 • Výpisem z obchodního rejstříku, je-li do něho zapsán, ne starší 90 dní v kopii

 • Dokladem prokazujícím živnostenské oprávnění v kopii

 

Požadavky na zpracování nabídky

 • Identifikační údaje uchazeče

 • Název zakázky

 • Nabídková cena bez DPH (režim přenesení daňové povinnosti)

 • Záruční lhůta v měsících

 • Prováděcí doba v kalendářních dnech

 • Profesní kvalifikační předpoklady

 • Oceněný výkaz prací

 • Podepsaný návrh smlouvy

 • Nabídka bude podepsána osobou oprávněnou jednat

 

Zakázka bude zahájena  v červenci 2019 a ukončena v srpnu 2019 nejpozději 23. 8. 2019 v prostorách ZŠ Petřiny-sever, Na Okraji 43, Praha 6

 

Nabídková cena: Ve své nabídce uveďte cenové relace na jednotlivé části realizace zakázky, kterou by měla zahrnovat celková smluvní cena. Nabídková cena bude maximální a nejvýše přípustnou a bude obsahovat veškeré náklady spojené s realizací zakázky. Výše nabídkové ceny musí být garantována po celou dobu realizace díla. Nabídkovou cenu je možné překročit pouze tehdy, jestliže by došlo ke změně plnění předmětu veřejné zakázky a v případech požadovaných víceprací písemně odsouhlasených zadavatelem. Jiné podmínky pro překročení ceny zadavatel nepřipouští.

 

Kritérium pro hodnocení nabídky

Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je ekonomická výhodnost nabídky. Hodnocení nabídek provede hodnotící komise na základě základního kritéria,

tj. pořizovací ceny ve výši 90 %, rozpracovanost nabídky ve výši 10 %.

 

 

Zájemci o veřejnou zakázku malého rozsahu doručí svoji nabídku k rukám kontaktní osoby

 

Zadavatel:                                   Základní škola Petřiny-sever, Na Okraji 43, Praha 6

                                                     IČ 48133795                        

                                                                 

Kontaktní osoba:                          ředitelka školy Mgr. Jana Kindlová

Informace na tel.:                          +420 235090730

                                                     e-mail: skola@zspetriny.cz

 

Cena za dílo bude uhrazena až po řádném předání díla bez vad a nedodělků. Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu, doplnění nebo upřesnění podmínek výzvy, právo odmítnout všechny nabídky nebo výzvu zrušit bez udání důvodu. Zadavatel má právo měnit rozsah díla. Nabídku podává uchazeč bezplatně. V řízení této veřejné zakázky malého rozsahu se nepostupuje podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.Zadavatel si vyhrazuje právo jednat o konečném znění smlouvy o dílo a právo výzvu zrušit.

Nabídky doručte fyzicky nejpozději do stanoveného data a hodiny konce lhůty pro podání nabídek.na adresu školy nebo e-mail skola@zspetriny.cz.

                                                               

 

 

 

                                                                                      Mgr. Jana Kindlová

                                                                                            ředitelka školy

 

Zakázka 4/2019 Vybavení tříd výškově stavitelným nábytkem

Zakázka č.:                                 4/2019

Termín oznámení dne:                8. 7. 2019

Platnost oznámení do:                11. 7. 2019 do 15.30 hod

Předmět zakázky:  

Lavice dvoumístná, výškově nastavitelná vel. 3-4 s pevnou pracovní deskou 130x50-55 cm z materiálu LTD s litou polyuretanovou hranou v přírodním dřevěném dezénu s povrchem odolným proti oděru. Přestavění výšky lavice bez použití nářadí. Všechny hrany jsou zaoblené. Lavice jsou opatřeny odkládacími košíky, po stranách kovové háčky, kovové konstrukce na lyžinách s plastovými koncovkami opatřenými rektifikacemi pro vyrovnání nerovnosti podlahy. (Je-li konstrukce vybavena oporou pro nohy, výška opory od země musí být min. 20 cm. Opora nohou není podmínkou.)

Počet 1 kus barva červená, 2 kusy barva modrá, 1 kus barva zelená – celkem 4 kusy

 

 

Lavice jednomístná, výškově nastavitelná vel. 3-4 s pevnou pracovní deskou 130x50-55 cm z materiálu LTD s litou polyuretanovou hranou v přírodním dřevěném dezénu s povrchem odolným proti oděru. Přestavění výšky lavice bez použití nářadí. Všechny hrany jsou zaoblené. Lavice jsou opatřeny odkládacími košíky, po stranách kovové háčky, kovové konstrukce na lyžinách s plastovými koncovkami opatřenými rektifikacemi pro vyrovnání nerovnosti podlahy. (Je-li konstrukce vybavena oporou pro nohy, výška opory od země musí být min. 20 cm. Opora nohou není podmínkou.)

Počet 2 kusy barva červená – celkem 2 kusy

         

Židle žákovská stohovatelná výškově stavitelná vel. 3-4, malý sedák a opěrák (velikost vhodná pro 1. třídu ZŠ. Kovová konstrukce je svařena z plochooválných profilů s lyžinami opatřenými plastovými koncovkami – viz obrázek.

Počet 5 kusů barva modrá, 4 kusy barva červená, 4 kusy barva zelená – celkem 13 kusů

Židle žákovská stohovatelná výškově stavitelná vel. 5-7, velký sedák a opěrák. Kovová konstrukce je svařena z plochooválných profilů s lyžinami opatřenými plastovými koncovkami – viz obrázek.

Počet 40 kusů barva červená – celkem 40 kusů

Lavice dvoumístná, výškově nastavitelná vel. 5-7  s pevnou pracovní deskou 130x50-55 cm z materiálu LTD s litou polyuretanovou hranou v přírodním dřevěném dezénu s povrchem odolným proti oděru. Přestavění výšky lavice bez použití nářadí. Všechny hrany jsou zaoblené. Lavice jsou opatřeny odkládacími košíky, po stranách kovové háčky, kovové konstrukce na lyžinách s plastovými koncovkami opatřenými rektifikacemi pro vyrovnání nerovnosti podlahy. (Je-li konstrukce vybavena oporou pro nohy, výška opory od země musí být min. 20 cm. Opora nohou není podmínkou.)

Počet 15 kusů barva červená – celkem 15 kusů

       

Zakázka bude zahájena  29. 7.  2019 a ukončena 23. 8.  2019 v prostorách ZŠ Petřiny-sever, Na Okraji 43, Praha 6 tak, aby  zboží  bylo do školy dodáno nejpozději 23. 8. 2019.       Nabídková cena: Ve své nabídce uveďte cenové relace na jednotlivé části realizace zakázky, kterou by měla zahrnovat celková smluvní cena. Nabídková cena bude maximální a nejvýše přípustnou a bude obsahovat veškeré náklady spojené s realizací zakázky. Výše nabídkové ceny musí být garantována po celou dobu realizace díla. Nabídkovou cenu je možné překročit pouze tehdy, jestliže by došlo ke změně plnění předmětu veřejné zakázky a v případech požadovaných víceprací písemně odsouhlasených zadavatelem. Jiné podmínky pro překročení ceny zadavatel nepřipouští.

Kritérium pro hodnocení nabídky

Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je ekonomická výhodnost nabídky. Hodnocení nabídek provede hodnotící komise na základě základního kritéria, tj. pořizovací ceny 80 %, doprava v ceně 5 %, dodání do budovy školy na místo určení – 2. patro v termínu 15 %.

Zájemci o veřejnou zakázku malého rozsahu doručí svoji nabídku k rukám  kontaktní osoby

 

Zadavatel:                                   Základní škola Petřiny-sever, Na Okraji 43, Praha 6

                                                     IČ 48133795                       

Kontaktní osoba:                          ředitelka školy Mgr. Jana Kindlová

Informace na tel.:                          +420 728819174

 

Cena za dílo bude uhrazena až po řádném předání díla bez vad a nedodělků. Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu, doplnění nebo upřesnění podmínek výzvy, právo odmítnout všechny nabídky nebo výzvu zrušit bez udání důvodu. Zadavatel má právo měnit rozsah díla. Nabídku podává uchazeč bezplatně. V řízení této veřejné zakázky malého rozsahu se nepostupuje podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Zadavatel si vyhrazuje právo jednat o konečném znění smlouvy o dílo a právo výzvu zrušit.

Nabídky doručte fyzicky nejpozději do stanoveného data a hodiny konce lhůty pro podání nabídek.na adresu školy nebo e-mail skola@zspetriny.cz.

 

 

                                                                                      Mgr. Jana Kindlová

                                                                                            ředitelka školy

 

 

 

 

 

 

 

 

Základní škola Petřiny - sever, Praha 6, Na Okraji 43

Adresa:
Na Okraji 43/ 305,
162 00, Praha 6

Tel: +420 235 090 730

Fax: +420 235 090 752
E-mail: skola@zspetriny.cz

IČO: 48133795
Datová schránka ID: i7q3esz

Zřizovatel
Zřizovatel:
MČ Praha 6
Cesta je cíl
Youtube ZŠ Petřiny Sever
Facebook ZŠ Petřiny Sever
Instagram ZŠ Petřiny Sever
Eshop ZŠ Petřiny Sever

Created by © 2014 - 2024 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy