logotyp
Login
stranka-aktualne-245

Zápisy ze Školské rady

Volební období 2023-2025

1. 3. 20231. 3. 2023

10. 10. 202310. 10. 2023

Zápisy z předchozího volebního období

7.10.20137.10.2013

25.2.201325.2.2013

1.10.20121.10.2012

18.4.201218.4.2012

19.9.201119.9.2011

Zprávy o činnosti Školské rady od r. 2012

Zpráva o činnosti Školské rady ve škol. roce 2015 /2016

 Školská rada se pravidelně schází v tomto složení: zástupci MČ Prahy 6 –Ing.K. Jíchová Ing. J.Stárek,zástupci rodičů školy- Ing. J.Ohanková, Ing. L.Kyndlová, pí ředitelka školy- Mgr. J.Kindlová a zástupci učitelů- Mgr.J.Bencová,  RNDr.P.Blažka.

Školská rada se sešla ve školním roce dvakrát- v říjnu a v dubnu.
se nejdřív seznámila a poté připomínkovala výroční zprávu o činnosti školy,
dále se seznámila se změnami ve školním řádu, které vyplynuly ze změn v legislativě. 

Na jarní schůzce byli členové seznámeni s rozpočtem školy na příští školní rok a s nastávajícími změnami s ohledem na inkluzi. 

Velkou radost projevili členové ke zdárné realizaci projektu ,,Krok ze školy do přírody“. 

Dále byla RŠ informovaná o letní rekonstrukci školy a přístavbě bezpečného průchodu ze školy do jídelny. 

Bohužel se nám stále nedaří ovlivnit MČ k realizaci přechodů v ulici Křenova a Na Okraji. 

Atmosféra schůzek je vždy pracovní, konstruktivistická, pí ředitelka velmi pečlivě informuje členy o nejdůležitějších aktivitách školy, stejně tak jako o mnoha dalších akcích probíhajících ve škole. 

Zapsala J.Bencová 26.9.2016Zpráva o činnosti Školské rady ve škol. roce 2014 /2015

Školní rada se v tomto roce sešla dvakrát- na podzim a na jaře a v závěru škol. roku jsme komunikovali  přes internet za účelem připomínkování a odsouhlasení rozpočtu hospodaření  školy.

Na schůzkách jsou členové pravidelně informováni o mnoha aktivitách školy, připomínkují je, rozšiřují možnosti.

Na podzimní schůzce byla  pozornost  věnována také loňské rozsáhlé rekonstrukci školní kuchyně, která byla ukončena až v průběhu  školního roku. ŘŠ informovala, že veškeré provozní i technické počáteční nedostatky byly  operativně řešeny s OŠ MČ Praha 6 a realizátorem rekonstrukce. 

 Na podzim se RŠ seznámila s výroční zprávou školy.

V minulém škol.  roce se také podařilo posunout spolu s MČ Prahy 6 dál naléhavý problém dopravní situace v ulici Na Petřinách, když jsme využili aktivity spojené s  dokončováním zastávky metra. Rada školy požádala MČ P6 o zřízení nových přechodů od zastávky tramvaje ke škole a konečné vyřešení neutěšené situace  u zastávky tramvaje (omezení rychlosti, zřízení přehledného přechodu z tramvaj. ostrůvku na chodník). N všechno se podařilo splnit k naší úplné spokojenosti.

Na jarním setkání pí ředitelka spolu s radou školy konkretizovali  projekt ,,zelená učebna“, ve školní zahradě vznikla pozoruhodná zákoutí při dvou nedělních dobrovolných brigádách, na které se hojně dostavili po oslovení i mnozí rodiče.

Dalším velkým úkolem ŘŠ a RŠ bylo řešení  bezpečnosti dětí ve školách a školských zařízeních podle doporučení MŠ.

Návrh řešení propojovací chodby mezi vestibulem školy a předsíní jídelny, který vypracovalo  SNEO spolu s dokonalým modelem Ing. arch. Huška,  současně řešilo změny  školní zahrady a školního dvora. Rada školy se zabývala také vytvořením zázemí pro recepci školy a potřebou nového funkčního oplocení celého školního areálu.

Na schůzkách panuje vždy podnětná a tvůrčí atmosféra, pí ředitelka je vždy pečlivě připravená zodpovědět všechny dotazy vznesené radou školy.

Dne 16.8.2015 zapsala J.Bencová, předsedkyně rady školy

 

Zpráva o činnosti Školské rady ve škol. roce 2013 /2014

Školní rada se v tomto roce sešla dvakrát. Na  podzim proběhly ve škole volby nových členů: za rodiče byli delegováni pí Dvořáčková a pí Ohanková, ostatní členové byli potvrzeni ve svých funkcích. P Tichý v roli předsedy byl nahrazen J.Bencovou.
Na schůzkách jsou členové pravidelně informováni o mnoha aktivitách školy, připomínkují je, rozšiřují možnosti.
 Na podzim se RŠ seznámila s výroční zprávou školy, dále  byla informovaná o dílčích změnách ve školním řádu a jako největší a dlouhodobý problém se  rada školy pokusila řešit s MČ P 6 nevyhovující dopravní  situaci v ulici Na Petřinách.
Na jarním setkání pí ředitelka jako host seznámila členy s návrhem na využití finanč. příspěvku od zřizovatele, a dále z mnoha dalších informací vybírám: info o dlouhodobém projektu Škola na dotek, o  dlouhodobém požadavku  vybudovat  koridor mezi školou a jídelnou, o nových webových stránkách školy.
Na schůzkách panuje vždy podnětná a inspirující atmosféra.
Zapsala J.Bencová

 

 


Zpráva o činnosti Školské rady ve škol. roce 2012-2013

Školní rada má 6 členů, předsedou a zároveň zástupcem rodičů p.Tichý, městskou část zastupuje  pí Šnajdaufová a p.Stárek, za rodiče  pí Šroubková, za učitele p.Blažka a pí Bencová.Jako stálý host informující o činnosti školy pí Kindlová, ředitelka školy.

Rada se sešla dvakrát, v říjnu 2012 byly prodiskutovány a následně i schváleny radou dílčí úpravy školního řádu, dál přednesená zpráva o výroční zprávě školy a znovu otevřen problém bezpečného přechodu v ul. Na Petřinách. Bohužel v tomto bodu jsme zatím nebyli úspěšní.

Na jarním setkání byl zvolen kandidát ze zástupců rady do konkurzní komise pro volbu ředitele školy. Pí ředitelka podala podrobnou zprávu o hospodaření školy a informovala jako na každém setkání o dění ve škole. Opět znovuotevřen problém nebezpečné dopravní situace pro děti v ulici Na Petřinách.

Obecně musím říct,že v posledních letech při jednáních rady  panuje příjemná atmosféra a vzájemná shoda  při řešení problémů, které vyvstanou z řad rodičů.

Zapsala J.Bencová

29/8 2013

Základní škola Petřiny - sever, Praha 6, Na Okraji 43

Adresa:
Na Okraji 43/ 305,
162 00, Praha 6

Tel: +420 235 090 730

Fax: +420 235 090 752
E-mail: skola@zspetriny.cz

IČO: 48133795
Datová schránka ID: i7q3esz

Zřizovatel
Zřizovatel:
MČ Praha 6
Cesta je cíl
Youtube ZŠ Petřiny Sever
Facebook ZŠ Petřiny Sever
Instagram ZŠ Petřiny Sever
Eshop ZŠ Petřiny Sever

Created by © 2014 - 2024 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy