logotyp
Login
stranka-aktualne-245

2024

Zakázka 1/2024  Výběrové řízení na pozici ekonom/ekonomka
v ZŠ Petřiny-sever, Na Okraji 43
 
Zakázka č.:                                 1/2024
Termín oznámení dne:               19.02.2024
Platnost oznámení do:                28.02.2024 do 10.00 hod.
 
Základní škola Petřiny – sever, Na Okraji 43, Praha 6
IČ 48133795
v RES od 1.1.1993, plátce DPH
sídlem Na Okraji 305/43, 162 00 Praha 6
zastoupená ředitelkou školy Mgr. Janou Kindlovou
bankovní spojení: KB Praha 6 č.ú. 5538061/0100
 
Základní škola Petřiny-sever, Na okraji 43/305, Praha 6 - Veleslavín příspěvková organizace, vypisuje výběrové řízení na pozici ekonom  příspěvkové organizace.
Výběrové řízení proběhne v termínu od 19.02.2024 do 28.02.2024
 
Nástup březen 2024
 
Charakteristika práce ekonom
 • Zařazování, odepisování a sestavování odpisového plánu
 •  Směrnice pro sestavování kalkulace (služby, nájmy)
 • Tvorba rozpočtů, sledování čerpání rozpočtu
 • Sestavení finančního plánu organizace
 • Průběžné finanční, ekonomické zprávy a rozvahy
 • Podílení se na tvorbě vnitřních směrnic PO
 • Příprava podkladů pro sestavování rozpočtu
 • Předkládání  ředitelce školy přehledů  čerpání rozpočtu
 • Odpovědnost ředitelce školy za plnění plánu rozpočtu
 • Zpracování podkladů a hlášení pro potřeby úřadů
 • Sestavování finančních výkazů o plnění rozpočtu příjmů a výdajů
 • Příprava podkladů pro uzavírání hospodářských smluv a sledování jejich plnění
 • Schvalování dokladů v elektronickém systému řídící kontroly CROSEUS
 Požadujeme
 • Úplné SŠ, nebo vyšší vzdělání ekonomického směru
 • Znalost podvojného účetnictví
 • Znalost účetnictví a účetnictví příspěvkových organizací
 • Praxe při tvorbě rozpočtů a finančních plánů
 • Praxe v oboru minimálně 3 roky – účetnictví  PO
 • Praxe ve zpracování dotací
 • Znalost účetního softwaru GORDIC
 • Znalost zákonných norem týkajících se příspěvkových organizací
 • Znalost zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), v platném znění
 • Znalost zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění
 • Znalost zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení výše uvedeného zákona pro některé vybrané účetní jednotky, vše v platném znění
 • Znalost zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění
 • Trestní bezúhonnost
 • Pokročilá znalost práce na PC - Excel, Word, Internet
 • Plnění pokynů zaměstnavatele, zřizovatele a MHMP – řádné dodržování stanovených termínů
Osobnostní předpoklady
komunikační dovednosti, organizační schopnosti, pracovitost, vysokou spolehlivost a zodpovědnost, dobré vyjadřovací schopnosti v písemném i mluveném projevu, pečlivost, samostatnost, flexibilita a zdravotní způsobilost
 
Platové zařazení a ohodnocení:
 • Do platové třídy a stupně podle délky praxe v souladu s platnou legislativou, možnost přiznání osobního příplatku a mimořádných odměn 
 
Náležitosti přihlášky uchazeče:
 • Jméno, příjmení, titul, místo trvalého pobytu, kontaktní adresa, telefon, e-mail, datum a podpis
 K přihlášce připojte tyto povinné přílohy:
 • Strukturovaný životopis, ve kterém se uvedou údaje o všech dosavadních zaměstnáních, odborných znalostech a dovednostech, vztahujících se k výkonu zaměstnání
 • Kopie dokladů o dosaženém vzdělání a kurzech, sebevzdělávání v souvislosti s ekonomikou a účetnictvím
 
Termín odevzdání nabídek
Do 28.02. do 10:00 na adresu školy osobně, prostřednictvím DS, e-mailem nebo poštou v zalepené obálce. S nápisem „Výběrové řízení“
Nabídka bude obsahovat nabídku ekonomických prací podle poptávky.
 
 
Výběr zakázky
Výběr zakázky se uskuteční 29.02.2024.
 Uchazeči budou vyrozuměni o výsledku řízení e-mailem nejpozději 1.03.2024
 
Odpovědná osoba za zadání zakázky
Mgr. Jana Kindlová ředitelka základní školy Petřiny-sever, Na Okraji 43/305, Praha 6
Tel: 728819174
 
Kontaktní osoba:
Mgr. Jana Kindlová ředitelka základní školy Petřiny-sever, Na Okraji 43/305, Praha 6
Tel: 728819174
 
Přihlášky se strukturovaným životopisem, motivačním dopisem a s odkazy na reference zasílejte na adresu organizace:
 
V Praze dne: 19.02.2024                    Mgr. Jana Kindlová ředitelka školyZakázka 2/2024  Výběrové řízení na pozici  účetní PO v ZŠ Petřiny-sever, Na Okraji 43

Zakázka č.:                                 2/2024

Termín oznámení dne:               19.02.2024

Platnost oznámení do:                28.02.2024 do 10.00 hod.

Základní škola Petřiny – sever, Na Okraji 43, Praha 6
IČ 48133795

v RES od 1.1.1993, plátce DPH
sídlem Na Okraji 305/43, 162 00 Praha 6
zastoupená ředitelkou školy Mgr. Janou Kindlovou

bankovní spojení: KB Praha 6 č.ú. 5538061/0100

Základní škola Petřiny-sever, Na okraji 43/305, Praha 6 - Veleslavín příspěvková organizace, vypisuje výběrové řízení na pozici  účetní příspěvkové organizace.

Výběrové řízení proběhne v termínu od 19.02.2024 do 28.02.2024

 Nástup březen 2024

 Charakteristika práce účetní

 • Účtování dokladů
 • Zpracování účetní závěrky - inventura, uzávěrka dat, tvorba rozvahy, výsledovky a příloh k účetní závěrce, zpracování všech  účetních a statistických výkazů
 • Uplatňování DPH ve škole
 • Zajišťování styku s bankami, bezhotovostního styku
 • Korespondence, komunikace s úřady, odběrateli, dodavateli (písemně, elektronicky i datovou schránkou)
 • Zpracování účetních dat na úrovni středisek a zdrojů
 • Zpracování přiznání k dani z příjmu
 • Vyúčtování všech projektů a dotací - finanční část
 • Vyhledávání finančních zdrojů - Dílčí část personalistik
 • Účtování doplňkové činnosti
 • Zpracování podkladů a hlášení pro potřeby úřadů
 • Sestavování finančních výkazů o plnění rozpočtu příjmů a výdajů
 • Dbá na správné vedení účetních dokladů (faktury, příjemky, výdejky, pokladní příjmové a výdajové doklady, výpisy z bankovních účtů atd.)
 • Vyhotovení faktur, vedení jejich evidence a plateb
 • Dokladová inventarizace
 • Vypořádání inventurních rozdílů (manka a škody)
 • Vedení knihy došlých faktur, přehledů o provedených platbách a úhradách
 • Věcná kontrola na všech účetních dokladech
 • Vedení dokladů v elektronickém systému řídící kontroly CROSEUS

Požadujeme

 • Úplné SŠ, nebo vyšší vzdělání ekonomického směru
 • Znalost podvojného účetnictví
 • Znalost účetnictví a účetnictví příspěvkových organizací
 • Praxe při tvorbě rozpočtů a finančních plánů
 • Praxe v oboru minimálně 3 roky – účetnictví  PO
 • Praxe ve zpracování dotací
 • Znalost účetního softwaru GORDIC
 • Znalost zákonných norem týkajících se příspěvkových organizací
 • Znalost zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), v platném znění
 • Znalost zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění
 • Znalost zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení výše uvedeného zákona pro některé vybrané účetní jednotky, vše v platném znění
 • Znalost zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění
 • Trestní bezúhonnost
 • Pokročilá znalost práce na PC - Excel, Word, Internet
 • Plnění pokynů zaměstnavatele, zřizovatele a MHMP – řádné dodržování stanovených termínů

Osobnostní předpoklady

komunikační dovednosti, organizační schopnosti, pracovitost, vysokou spolehlivost a zodpovědnost, dobré vyjadřovací schopnosti v písemném i mluveném projevu, pečlivost, samostatnost, flexibilita a zdravotní způsobilost

Náležitosti přihlášky uchazeče:

 • Jméno, příjmení, titul, místo trvalého pobytu, kontaktní adresa, telefon, e-mail, datum a podpis

 K přihlášce připojte tyto povinné přílohy:

 • Strukturovaný životopis, ve kterém se uvedou údaje o všech dosavadních zaměstnáních, odborných znalostech a dovednostech, vztahujících se k výkonu zaměstnání
 • Kopie dokladů o dosaženém vzdělání a kurzech, sebevzdělávání v souvislosti s ekonomikou a účetnictvím

Termín odevzdání nabídek

Do 28.02. do 10:00 na adresu školy osobně, prostřednictvím DS, e-mailem nebo poštou v zalepené obálce. S nápisem „Výběrové řízení“

Nabídka bude obsahovat nabídku účetních prací a cenu za práce podle poptávky.

Platební podmínky

ZŠ Petřiny-sever je plátcem DPH.

Uchazeč stanoví nabídkovou cenu jako „cenu nejvýše přípustnou“. Nabídková cena bude uvedena v Kč bez DPH i s DPH a uvede výši DPH. Uchazeč nemůže vyžadovat dodatečné zvýšení cenové nabídky.

Výběr zakázky

Výběr zakázky se uskuteční 29.02.2024.

 Uchazeči budou vyrozuměni o výsledku řízení e-mailem nejpozději 1.03.2024

Smlouva

Smlouva bude vystavena do 15.03.2024

Kritéria pro hodnocení nabídek

 1. Cena 80%
 2. Místo plnění (u zákazníka) 10%
 3. Délka praxe v oboru 10%
Kontaktní osoba:

Mgr. Jana Kindlová ředitelka základní školy Petřiny-sever, Na Okraji 43/305, Praha 6

Tel: 728819174

Email: j.kindlova@zspetriny.cz

Přihlášky se strukturovaným životopisem, motivačním dopisem a s odkazy na reference zasílejte na adresu organizace:

V Praze dne: 19.02.2024                    Mgr. Jana Kindlová ředitelka školy


Zakázka 3/2024

Dodání a instalace WIFI 

 

Zakázka č.:                                 3/2024

Termín oznámení dne:                6.6.2024

Platnost oznámení do:                14.6.2024 do 12:00 hod

 

Předmět zakázky:

Zakázka 3/2024 Dodání a instalace ARUBA AP 505: Odhadovaná cena vč. DPH (16.000,-/ks vč. montáže, materiál, doprava)
-          Aruba AP-505 - 32ks
-          Držák AP – 32ks

Služby:

-          Kompletní montáž systému včetně instalačního materiálu – dodání prací od dodavatele služby (předpoklad 2 pracovníci).
-          Přenos materiálů
-          Doprava
-          Záruka

Zakázka bude zahájena 1.7.2024 a ukončena 23.08.2024, dle všech nutných schválení.

Přesný termín prací bude smluvně domluven. Vše proběhne v prostorách ZŠ Petřiny-sever, Na Okraji 43, Praha 6.

Nabídková cena:

Ve své nabídce uveďte cenové relace na jednotlivé části realizace zakázky. Nabídková cena bude maximální a nejvýše přípustnou a bude obsahovat veškeré náklady spojené s realizací zakázky. Výše nabídkové ceny musí být garantována po celou dobu realizace díla. Nabídkovou cenu je možné překročit pouze tehdy, jestliže by došlo ke změně plnění předmětu veřejné zakázky a v případech požadovaných víceprací písemně odsouhlasených zadavatelem. Jiné podmínky pro překročení ceny zadavatel nepřipouští.

Kritérium pro hodnocení nabídky

Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je ekonomická výhodnost nabídky. Hodnocení nabídek provede hodnotící komise na základě základního kritéria, tj. pořizovací ceny 65 %, dodání mimo školní výuku (svátky, prázdniny, víkend) 35 %

Zájemci o veřejnou zakázku malého rozsahu předají svoji nabídku k rukám kontaktní osoby:

Zadavatel:                                    Základní škola Petřiny-sever, Na Okraji 43, Praha 6
                                                   IČ 48133795                       

Kontaktní osoba:                          Šarochová Tatiana
Informace na tel.:                         +420 773 760 524
Email:                                           skola@zspetriny.cz

Nabídky doručte nejpozději do stanoveného data a hodiny konce lhůty pro podání nabídek.na adresu školy nebo e-mail.

Cena za dílo bude uhrazena až po řádném předání díla bez vad a nedodělků. Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu, doplnění nebo upřesnění podmínek výzvy, právo odmítnout všechny nabídky nebo výzvu zrušit bez udání důvodu. Zadavatel má právo měnit rozsah díla. Nabídku podává uchazeč bezplatně. V řízení této veřejné zakázky malého rozsahu se nepostupuje podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Zadavatel si vyhrazuje právo jednat o konečném znění smlouvy o dílo a právo výzvu zrušit.

 06.06.2024       Mgr. Jana Kindlová  ředitelka školy

 

 Zakázka 4/2024

Mytí oken a žaluzii v ZŠ Petřiny – sever
Zakázka č.:                                 3/2024
Termín oznámení dne:                06.06.2024
Platnost oznámení do:                14.06.2024 do 12:00 hod

Předmět zakázky: Mytí plastových oken v celé budově školy a přilehlých částí budovy. Cca 3153 m²

-   Mytí oken z obou stran
-   Hlavní vstup - mytí výloh
-   Mytí všech rámů oken a venkovních parapetů
-   Mytí všech žaluzii– cca 1003 m²

 Služby:
-          Dodání prací od dodavatele služby
-          Přenos materiálů
-          Doprava

Odhadovaná cena vč. DPH (80.000,-/ks vč. dopravy)

Zakázka bude zahájena probíhat po celý čas letních prázdnin (od 18.7. do 15.8.2024) v prostorách ZŠ Petřiny-sever, Na Okraji 43, Praha 6 Vestibul školy, vstupní dveře školy i družiny s přilehlou chodbou od 22.8. do 31.8.2024

Nabídková cena: Ve své nabídce uveďte cenové relace na jednotlivé části realizace zakázky, kterou by měla zahrnovat celková smluvní cena. Nabídková cena bude maximální a nejvýše přípustnou a bude obsahovat veškeré náklady spojené s realizací zakázky. Výše nabídkové ceny musí být garantována po celou dobu realizace díla. Nabídkovou cenu je možné překročit pouze tehdy, jestliže by došlo ke změně plnění předmětu veřejné zakázky a v případech požadovaných víceprací písemně odsouhlasených zadavatelem. Jiné podmínky pro překročení ceny zadavatel nepřipouští.

 

Kritérium pro hodnocení nabídky Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je ekonomická výhodnost nabídky. Hodnocení nabídek provede hodnotící komise na základě základního kritéria, tj. pořizovací ceny 80 %, další kritérium 10 % dodržení termínu realizace, kritérium doprava v ceně 10 %. Zájemci o veřejnou zakázku malého rozsahu doručí svoji nabídku k rukám kontaktní osoby.

Zadavatel:                                    Základní škola Petřiny-sever, Na Okraji 43, Praha 6
                                                   IČ 48133795               

Kontaktní osoba:                          Šarochová Tatiana
Informace na tel.:                         +420 235 090733

Cena za dílo bude uhrazena až po řádném předání díla bez vad a nedodělků. Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu, doplnění nebo upřesnění podmínek výzvy, právo odmítnout všechny nabídky nebo výzvu zrušit bez udání důvodu. Zadavatel má právo měnit rozsah díla. Nabídku podává uchazeč bezplatně. V řízení této veřejné zakázky malého rozsahu se nepostupuje podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Zadavatel si vyhrazuje právo jednat o konečném znění smlouvy o dílo a právo výzvu zrušit.

Nabídky doručte fyzicky nejpozději do stanoveného data a hodiny konce lhůty pro podání nabídek.na adresu školy nebo e-mail skola@zspetriny.cz.   
06.06.2024 Mgr. Jana Kindlováředitelka školy

 

Zakázka 5/2024 Dodání 32 ks Acer Chromebook Spin 512 (NX.KE5EC.006), dle níže uvedené specifikace

 

Zakázka č.:                                 5/2024

Termín oznámení dne:                17.06.2024

Platnost oznámení do:                24.06.2024 do 12:00 hod

 

Předmět zakázky:

Dodání 32 ks Acer Chromebook Spin 512 (NX.KE5EC.006), dle níže uvedené specifikace. Předpokládaná cena 450.000,-vč. DPH

 1. 32 ks Acer Chromebook Spin 512 (NX.KE5EC.006)
 2. 1ks dobíjecí skříň pro 32 pozic: Acer Chromebook Spin 512 (NX.KE5EC.006)
 3. Licence pro správu chromebooku
 4. školení správy chromebooků pro školního ICT koordinátora
 5. konzultace pro učitele a vedení školy o efektivním používání chromebooků ve výuce

Specifikace PC

-   Parametry: Chromebook Spin 512 (R856TN-TCO-C096) - Chrome OS with Chrome Education Upgrade - Intel® Processor N100 - 8 GB
-   LPDDR5 Memory On Board + N/A - eMMC 128 GB + N/A - Micro SD card reader - 12,0" HD+ 1366x912 3:2 IPS Glare Multi-Touch Corning
-   Gorilla Glass with Antimicrobial surface + USI Active pen support garaged in body - Intel® UHD Graphics - Wifi 6E Intel 2X2 CNVi + BT 5.1 - HD
-   USB camera + 8MP MIPI Auto Focus Camera - 2x USB T0079pe-CTM port supporting: USB 3.2 Gen 1 (up to 5 Gbps) / DisplayPort over USB-C /
-   USB charging 5/9/15/20 V; 3 A / DC-in port 20 V; 45 W - 2x USB 3.2 Gen1 - TPM H1 - 50Wh Li-ion battery - 45W 3phy AC adapter TCO 9.0 -
-   Black - zesílené šasi - MIL-STD 810H certifikace - ideální pro Education - (convertible laptop)
-   Záruka: Poskytovaná výrobcem zařízení v délce 36 měsíců s opravou v místě instalace a odezvou následující pracovní den, ověřitelná na webu výrobce, dle zadaného sériového čísla zařízení. Dle zadaného sériového čísla bude možné na webu výrobce dohledat a stáhnout veškeré ovladače a sw poskytovaný výrobcem

Jiné parametry

-   dotykové pero schované přímo v těle chromebooku
-   antibakteriální povrch
-    vybaveno systémem dvou kamer
-   konvertibilní zařízení s poměrem stran 3:2
-   zvýšená odolnost
-   odolá nárazům a pádům z výšky 122 cm
-   odvádí vodu a chrání vnitřní části notebooku do množství 330 ml kapaliny

 Služby:

Doprava a výnos do 3 patra budovy. Příprava na provoz, potřebné instalace.
Zakázka bude zahájena 1.07.2024 a ukončena  31.8.2024 v prostorách ZŠ Petřiny-sever, Na Okraji 43, Praha 6.

Nabídková cena:

Ve své nabídce uveďte cenové relace na jednotlivé části realizace zakázky, kterou by měla zahrnovat celková smluvní cena. Nabídková cena bude maximální a nejvýše přípustnou a bude obsahovat veškeré náklady spojené s realizací zakázky. Výše nabídkové ceny musí být garantována po celou dobu realizace díla. Nabídkovou cenu je možné překročit pouze tehdy, jestliže by došlo ke změně plnění předmětu veřejné zakázky a v případech požadovaných víceprací písemně odsouhlasených zadavatelem. Jiné podmínky pro překročení ceny zadavatel nepřipouští.

 Kritérium pro hodnocení nabídky

Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je ekonomická výhodnost nabídky. Hodnocení nabídek provede hodnotící komise na základě základního kritéria, tj. pořizovací ceny 80 %, dodání v termínu 10 % a rozpracovanost nabídky 10 %.

Zájemci o veřejnou zakázku malého rozsahu doručí svoji nabídku k rukám kontaktní osoby

Zadavatel:                                    Základní škola Petřiny-sever, Na Okraji 43, Praha 6

                                                     IČ 48133795                       

Kontaktní osoba:                          Šarochová Tatiana

Informace na tel.:                         +420 773 760 524

 

Cena za dílo bude uhrazena až po řádném předání díla bez vad a nedodělků. Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu, doplnění nebo upřesnění podmínek výzvy, právo odmítnout všechny nabídky nebo výzvu zrušit bez udání důvodu. Zadavatel má právo měnit rozsah díla. Nabídku podává uchazeč bezplatně. V řízení této veřejné zakázky malého rozsahu se nepostupuje podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Zadavatel si vyhrazuje právo jednat o konečném znění smlouvy o dílo a právo výzvu zrušit.

Nabídky doručte fyzicky nejpozději do stanoveného data a hodiny konce lhůty pro podání nabídek.na adresu školy nebo e-mail skola@zspetriny.cz.

 17.6.2024                                                                                    

 Mgr. Jana Kindlová                                                                                   

 ředitelka školy

 

Zakázka 6/2024 Dodání a instalace 3 x dataprojektoru + tabule dle specifikace - včetně příslušenství

Zakázka č.:                                 6/2024

Termín oznámení dne:                03.07.2024

Platnost oznámení do:                09.07.2024 do 12:00 hod

Předmět zakázky:

Dodávka a montáž 3 ks projekorů  včetně všeho potřebného příslušenství.

-          Optika: ultrakrátká (projekční poměr min. 0,26 – 0,34:1)

-          Bílý světelný výstup: min. 4100 lumenů

-          Barevný světelný výstup: min. 4100 lumenů v souladu s normou IDMS15.4

-          Nativní rozlišení: min. FHD (1920x1080 bodů)

-          Kontrastní poměr: min. 2 500 000:1

-          Zdroj světla: Laser s životností minimálně 20 000 hodin

-          Možnosti připojení. HDMI 3x, 2x USB-B pro ovládání interaktivity ze 2

míst, 2x USB-A, Miracast, 1x R-J45 (100 Base-TX / 10 Base-T), WLAN 802.11a/b/g/n/ac, min. 1x mini-jack audio vstup, min. 1x mini-jack audio výstup

-          Ovládání interaktivity: pomocí 2 per i dotykem prstu

-          Funkce: řízení projektoru pomocí systémů Crestron,v projektoru integrované funkce elektronického flipchartu → možnost ovládání bez použití PC

-          Reproduktor. min. 16W

-          Záruka: min. 60 měsíců nebo 12 000 hodin poskytovaná výrobcem zařízení

   Dodávka a montáž 3 ks tabule  včetně všeho potřebného příslušenství.

-   Typ: školní keramická tabule triptych s křídly

-   Rozměr: 200x120cm (při zavřených křídlech)

-   Povrch:  Keramický, magnetický, křídla zelená pro popis křídou. Záruka 25 let na povrch.

-   Zdvih: Pylonový, výška pylonů 290 cm, Pylony jsou vyrobeny z prémiového eloxovaného hliníku

-   Polička:  Ano, hliníková, po celé délce středního dílu tabule

-   Další součásti : součástí dodávky budou všechny potřebné součásti pro osazení table interaktivním projektorem, uvedeným výše, tak aby mohla být interakce na tabuli ovládána dotykem prstu i pomocí interaktivních per.

Zakázka bude zahájena  a ukončena dle dohody, maximálně do 23.8.2024 v prostorách ZŠ Petřiny-sever, Na Okraji 43, Praha 6.

Služby:

Kompletní montáž systému a doprava

Demontáž  stávajících včetně likvidace a odvozu. Potvrzení o ekologické likvidaci.

Záruka

 

Nabídková cena: Ve své nabídce uveďte cenové relace na jednotlivé části realizace zakázky, kterou by měla zahrnovat celková smluvní cena. Nabídková cena bude maximální a nejvýše přípustnou a bude obsahovat veškeré náklady spojené s realizací zakázky. Výše nabídkové ceny musí být garantována po celou dobu realizace díla. Nabídkovou cenu je možné překročit pouze tehdy, jestliže by došlo ke změně plnění předmětu veřejné zakázky a v případech požadovaných víceprací písemně odsouhlasených zadavatelem. Jiné podmínky pro překročení ceny zadavatel nepřipouští.

Kritérium pro hodnocení nabídky

Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je ekonomická výhodnost nabídky. Hodnocení nabídek provede hodnotící komise na základě základního kritéria, tj. pořizovací ceny 70 %, dodání v termínu a mimo vyučující dobu 20 % a rozpracovanost nabídky 10 %.

Zájemci o veřejnou zakázku malého rozsahu doručí svoji nabídku k rukám kontaktní osoby

 

Zadavatel:                                    Základní škola Petřiny-sever, Na Okraji 43, Praha 6

                                                     IČ 48133795                       

Kontaktní osoba:                          Šarochová Tatiana

Informace na tel.:                         +420 773 760 524

Cena za dílo bude uhrazena až po řádném předání díla bez vad a nedodělků. Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu, doplnění nebo upřesnění podmínek výzvy, právo odmítnout všechny nabídky nebo výzvu zrušit bez udání důvodu. Zadavatel má právo měnit rozsah díla. Nabídku podává uchazeč bezplatně. V řízení této veřejné zakázky malého rozsahu se nepostupuje podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Zadavatel si vyhrazuje právo jednat o konečném znění smlouvy o dílo a právo výzvu zrušit.

Nabídky doručte fyzicky nejpozději do stanoveného data a hodiny konce lhůty pro podání nabídek.na adresu školy nebo e-mail skola@zspetriny.cz.

Mgr. Jana Kindlová
ředitelka školy

 

Zakázka 7/2024 Dodání a instalace keramické pece - včetně příslušenství

Předpokládaná cena 100.000,-

Zakázka č.:                                 7/2024

Termín oznámení dne:                07.07.2024

Platnost oznámení do:                19.07.2024 do 12:00 hod

Předmět zakázky: Dodání a instalace keramické pece - včetně příslušenství

×          Vnitřní rozměry vytápěného prostoru š ,v,hl 550mm/750mm/1000mm (obsah cca 225l)

×          Vnější rozměry š,v,h 1050 / 1850 / 1000 mm

×          Regulace teploty digitální reg. s čtyřmístným displejem, možnost volby náběhu a výdrže

×          Napájení 380V 50 Hz 1,6 kVA

×          Max. teplot 1200°C

×          Čas ohřevu na 1000°C cca 90 min. při prázdné peci

×          Hmotnost materiálu max. 15,0kg

×          Přesnost nastavené teploty v peci +/-5°C

×          Vytápěný prostor: keramického materiálu.

×          ochrana proti korozi

×          vytápění: 3 tělesa 3200 W

 

Zakázka bude zahájena  a ukončena dle dohody, maximálně do 23.8.2024 v prostorách ZŠ Petřiny-sever, Na Okraji 43, Praha 6.

 

Služby:

Kompletní montáž  a doprava

Demontáž stávají pece včetně likvidace a odvozu. Potvrzení o ekologické likvidaci.

Záruka, instruktáž k používání

 

Nabídková cena: Ve své nabídce uveďte cenové relace na jednotlivé části realizace zakázky, kterou by měla zahrnovat celková smluvní cena. Nabídková cena bude maximální a nejvýše přípustnou a bude obsahovat veškeré náklady spojené s realizací zakázky. Výše nabídkové ceny musí být garantována po celou dobu realizace díla. Nabídkovou cenu je možné překročit pouze tehdy, jestliže by došlo ke změně plnění předmětu veřejné zakázky a v případech požadovaných víceprací písemně odsouhlasených zadavatelem. Jiné podmínky pro překročení ceny zadavatel nepřipouští.

Kritérium pro hodnocení nabídky

Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je ekonomická výhodnost nabídky. Hodnocení nabídek provede hodnotící komise na základě základního kritéria, tj. pořizovací ceny 80 %, dodání v termínu 10 % a rozpracovanost nabídky 10 %.

Zájemci o veřejnou zakázku malého rozsahu doručí svoji nabídku k rukám kontaktní osoby

 

Zadavatel:                                    Základní škola Petřiny-sever, Na Okraji 43, Praha 6

                                                     IČ 48133795                       

Kontaktní osoba:                          Šarochová Tatiana

Informace na tel.:                         +420 773 760 524

 

Cena za dílo bude uhrazena až po řádném předání díla bez vad a nedodělků. Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu, doplnění nebo upřesnění podmínek výzvy, právo odmítnout všechny nabídky nebo výzvu zrušit bez udání důvodu. Zadavatel má právo měnit rozsah díla. Nabídku podává uchazeč bezplatně. V řízení této veřejné zakázky malého rozsahu se nepostupuje podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Zadavatel si vyhrazuje právo jednat o konečném znění smlouvy o dílo a právo výzvu zrušit.

Nabídky doručte fyzicky nejpozději do stanoveného data a hodiny konce lhůty pro podání nabídek.na adresu školy nebo e-mail skola@zspetriny.cz.

Mgr. Jana Kindlová

ředitelka školy

 

 

 

 

 

 

 
Základní škola Petřiny - sever, Praha 6, Na Okraji 43

Adresa:
Na Okraji 43/ 305,
162 00, Praha 6

Tel: +420 235 090 730

Fax: +420 235 090 752
E-mail: skola@zspetriny.cz

IČO: 48133795
Datová schránka ID: i7q3esz

Zřizovatel
Zřizovatel:
MČ Praha 6
Cesta je cíl
Youtube ZŠ Petřiny Sever
Facebook ZŠ Petřiny Sever
Instagram ZŠ Petřiny Sever
Eshop ZŠ Petřiny Sever

Created by © 2014 - 2024 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy